6 Chip nhin thanh toan thu tin dung tra chim TF E0 B6 chimg tir la kY quy 100

6 chip nhin thanh toan thu tin dung tra chim tf e0 b6

This preview shows page 14 - 17 out of 43 pages.

1.6. Chip nhin thanh toan thu tin dung tra chim TF E0 B6 chimg tir (la kY quy 100%: thu phi theo diii va quail 1Y , b45 chimg tir 30 USD/b6 Chung tir TF E 1 B6 chirng tir chira ky guy - hoac lcy quy duai 100% hoac dam bao bang cac hinh thirc khac (Thu phi tir ngay Agribank thong bao b6 Chung tir phi) hop cho khach hang d6n ngay dao han) 1.2%/nam 30 USD 1.7. Bao lanh nh4n hang/ty quyen nhin hang theo thu tin dyng TF E2 PHI hanh bao lanh nhan hang/f1y quyen nhan hang theo thu tin dung 50 USD TF E3 Situ d6i bao lanh nhan hang/Oy quyen nhan hang 20 USD/Ian 1.8. Ky hau yin don TF E4 Ky hau van dan b6 chirng tir gin v6' Agribank 10 USD/van dan
Image of page 14
Ma NV Ma phi Danh muc phi dick vu Mire phi (Chira bao Om thud GTGT) Mire phi Tei thieu T6i da TF E5 KY hau van don truac khi bO chit - 11g tir giri ve Agribank 20 USD/van don 1.9. Rut von vay nook ngoai TF E6 Ngan hang true tip kY don rut von 0,2%/s6 tin rut TF E7 Ngan hang d6ng Y IcY dun rut von 0,2%/s6 tin rut 1.10. Dich vu khac lien quan TF E8 Phi thuc hiL hoan tra theo thu tin dung 30 USD/lAn hoan tra TF E9 Phi boat dOng to van (me( thu tin dung, bao lanh, khao gia hang h6a nhap khau .... ) theo yeu cau Theo th6a thuan TF EA Tra soat 20 USD/lAn TF EB Phi xir 1 , chimg tir theo L/C nhap khau Thoa thuan TF EC Phi sai sot bO chUng tir nhap khau 60 USD/bO 2. Hang xuat khan 2.1. Thong bao, huy thu. tin dung TF FO Thong bao thu tin dung qua mot ngan hang khac 20 USD/IL TF Fl Thong bao thu tin dung truc tip an khach hang 15 USD/lAn TF F2 Agribank la ngan hang thong bao thir 2 10 USD/IL + Phi NH thong bao thir nhAt thu (neti co) TF F3 Th6ng bao sira d6i 10 USD/IL + Phi NH thong bao thir nhAt thu (neu co) TF F4 Huy thu tin dung theo yeu cAu cua KH 20 USD/Ian 2.2. BO chfrng tie TF F5 Phi kie'm tra chi:mg to !IL xuAt trinh tai Agribank Mi6n phi TF F6 hi kie'rn tra chUng tir n6u xuAt trinh tai ngan hang P 20 Ph i - 40 USD TF F7 Thay th6/B6 sung chUng tir sau lAn girl dAu tien 10 USD/lAn + Phi ball din TF F8 Phi thanh toan 13.6 chimg tir 0.15%/gia tri bO chung tir giri di 10 USD 200 USD TF F9 Sira d6i/DiL chinh thu doi tiL theo yeu cAu 10 USD/lAn TF FA Lap 11'6 bO chimg tir theo thu tin dung cho KH theo yeu cAu Theo thOa thuan TF FB Chit khAu bO chirrig tit' Thod thuan tren co sa khung lai vay ngoai - t'' 2.3. Chuyen nhuvng thu. tin dung TF GO ChuyL nhuong thu tin dung xuAt khau 0.1% gia tri L/C chuy&I nhuong 30 USD 500 USD TF G I Sira d6i tang s6 tin (Tinh phi tren so tin tang them dm gia tri thu tin dung chuyen nhuong) 0.1% 22 USD TF G2 Sira d6i khac 15 USD/ran
Image of page 15
Ma NV Ma phi Danh mtie phi dich vu Mire phi (China bao gOm thue GTGT) Min phi TOi thieu Ttoi da IF G3 Huy thu tin dung chuyen nhugng 20 USD/lan 2.4. Xic nhlan thin tin dung va dich vu khic TF G4 Xac nhan thu tin dung cua NH dai 1/ phat hanh Theo thoa thuan TF G5 Tra soat 10 USD/Ian V V. NH6 THU 1. Nher thu di 1.1. GUri nhir thu di TF HO Girl di ntrOc ngoai nha thu: Sec, tin khang dU , tieu chuan luu thong 2 USD/ta TF HI Giri di ntrafc ngoai nha thu: Sec 2 USD/ta TF H2 Gni di ntrOc ngoai nha thu: BO chirng tn .
Image of page 16
Image of page 17

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 43 pages?

  • Spring '20

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture