Ông tr ần minh công th ấy thanh niên đinh

This preview shows page 56 - 60 out of 299 pages.

Ông Tr n Minh Công th ấy thanh niên Đinh Bộ Lĩnh nom khôi ng sáng sủ a, l ại đẻ đượ c th ng cu kháu kh nh thì quý l ắm. Thanh niên Đinh Bộ Lĩnh đượ c nh ận làm con nuôi, đượ c yêu chi u h ế t m c, l ại đượ c giao cho c quân để quánh tr ận. Ngườ i ta quánh tr n thì hùng h ục như trâu bò, còn thanh niên đây thì dễ như ăn cháo, quánh đâu thắng đấ y, đượ c suy tôn làm V n Th ắng Vương. Vào m ột ngày đẹ p tr i n , ông Tr n Minh Công v ch ầu ba má, thanh niên Đinh Bộ Lĩnh lên thay
Image of page 56
khoùi 57 quy ền, đưa quân về Hoa Lư, bành trướ ng thêm th ế l ực để ch ng anh em h Ngô và các s quân khác. Dưới trướ ng c ủa Đinh Bộ Lĩnh tậ p h ợp đầy đủ các thành ph n máu m ặt đất Giao Châu như: Đinh Điề n, Nguy n B c, Ph m H p, Ph m C L ạng,... Đặ c bi t còn có c thanh niên Lê Hoàn, sau này tr thành ngườ i sáng l p ra t ập đoàn Tiề n Lê. Năm 951, Ngô Xương Văn giành lạ i quy n l c t tay ông c ậu Dương Tam Kha, rồi rướ c ông anh giai Ngô Xương Ngậ p v làm vua chung cho vui c a vui nhà. Nhà c a yên n r i thì b ắt đầu đi dẹ p lo ạn bên ngoài. Thanh niên Đinh Bộ Lĩnh cậ y nhà xây trong khe núi hi m tr nên m c s c l ng, không thèm quy ph c. Anh em h B p l y làm ng a m t l m, tính c ất quân đi quýnh. Thanh niên Đinh B Lĩnh cả m th y s ức mình quýnh chưa lạ i, bèn c con giai yêu là Đinh Liễ n vào tri u hòng làm cho anh em h B p h h a. Kh n n ỗi đã ghét thì làm cái gì cũng ngứ a m t. Anh em h B p v a ngó th ấy Đinh Liễ n thì l p t c n ổi cơn tam bành, trách thanh niên Đinh B Lĩnh sao không thèm vác cái m t t i. K ế t qu là Đinh Li ễn đáng thương bị b t l ại, đem theo đi đánh Hoa Lư. Hai bên quýnh nhau ròng rã cả tháng tr i, binh lính m t m i rã r i mà v n không phân n i th ng
Image of page 57
58 b ại. Đang bí não thì độ t nhiên nh ra có đem theo Đinh Liễ n, th ế là anh em h B p li n gi trò mèo, treo Đinh Liễ n lên cái sào r i hung h n tuyên b : - Không hàng thì tao gi ế t th ng này. Thanh niên Đinh Bộ Lĩnh đạ i khái c m th y s nghi p m i là quan tr ọng hàng đầ u, thêm n a l i vô cùng t tin vào kh năng sinh sả n. M ất đứ a này thì đẻ bù đứ a khác, ch gi đầ u hàng thì có khi h ế t đẻ . Th ế là thanh niên Đinh Bộ Lĩnh bèn dõng dạ c tuyên b : - Đại trượ ng phu ch mong l p công danh, há l i b ắt chước thói đàn bà xót con hay sao. Nói đoạn thanh niên Đinh Bộ Lĩn h l ệnh cho độ i n c nh m th ng th ng con mà b n. Anh em h B p th y th ế thì ho ng h ế t c h n, v i vàng g Đinh Liễ n xu ng k o ông b nó b n nó ch ế t th t. R i anh em h B p chán ch ng mu n quýnh n a, kéo quân ra v . T ới năm 965, khi anh Ngô Xương Văn số rách b trúng n ch ết, các hùng trưởng địa phương thi nhau bùng cháy. Lo n 12 s quân chính th c b t đầ u t đây.
Image of page 58
khoùi 59 Nh có tài ăn nói mà thanh niên Đinh Bộ Lĩnh thu ph ục đượ c Ngô Nh ật Khánh và Ngô Xương Xí. Sau đó lần lượt đánh hạ : L X Bình, Ki u Công Hãn, Đỗ C nh Th c, Nguy n Siêu, Nguy n Th Ti p, Nguy n Khoan, Ki u Thu n, Lý Khuê, Lã Đườ ng. Ch
Image of page 59
Image of page 60

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 299 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors