Конвенції та рекомендації моп к 1997 т 1 с 46

This preview shows page 8 - 10 out of 21 pages.

конвенції та рекомендації МОП. — К., 1997. — Т. 1. — С. 46.45.Конвенція МОП про припинення трудових відносин з ініціативипідприємця від 1982 р. № 158 // Міжнародне законодавство про охоронупраці: конвенції та рекомендації МОП // Інформаційний бюлетеньМіністерства праці та соціальної політики України «Людина і праця»,1994. — № 4.46.Конвенція про захист прав людини та її основоположних свобод від 4листопада 1950 р. / Права людини : зб. нормат. док. / [укл. В. С. Семенов,О. Н. Ярмиш]. — Х., 1997. — С. 58-76.47.Конвенція про права інвалідів від 13 грудня 2006 р. // [Електроннийресурс] . — Режим доступу : //da.gov. ua/laws/show/803-1248.Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок //[Електронний ресурс]. — Режим доступу :da. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_20749.Наказ Міністерства освіти України «Про Типові правила внутрішньоготрудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладівсистеми Міністерства освіти України» від 20 груд ня 1993 р. № 455 //[Електронний ресурс]. — Режим доступу :da.gov.ua/laws/show/z0121-9450.Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерстваосвіти і науки України «Про Положення про професійне навчанняпрацівників на виробництві» від 26 березня 2001 р. № 127/151 //[Електроннийресурс].Режимдоступу:51.Постанова органів влади СРСР «Про затвердження типових правилвнутрішнього трудового розпорядку для робочих і службовцівпідприємств, установ, організацій» від 20 липня 1984 р. № 213 //[Електроннийресурс].Режимдоступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0213400-8452.Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розглядусудами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. // Урядовий кур’єр від 21січ ня 1993 р.53.Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судове рішення уцивільній справі» від 18 грудня 2009 р. № 14 // Вісник Верховного Суду
України. — 2010. — № 1. — С. 454.Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практикузастосування законодавства про оплату праці» від 24 грудня 1999 р.55.Рішення Конституційного Суду України від 29 жовтня 1998 р. (справа пропрофспілку, що діє на підприємстві) // Офіційний вісник України, 1998. —№ 45.56.Рішення Конституційного Суду України від 9 липня 1998 р. (справа протлумачення терміну «законодавство») // Офіційний вісник України, 1998.— № 32. — Ст. 1209.57.Рішення Конституційного суду України від 12 січня 2010 року № 1-рп/2010 у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженоювідповідальністю «Міжнародний фінансово-промисловий консалтинг» проофіційне тлумачення ч.3. ст.99 Цивільного кодексу України. Справа № 1-2/2010 // Офіційний вісник України. – 2010. - № 3. - Ст. 113.58.Роз’яснення Міністерства праці та соціальної політики України «Щодопрактичного застосування частини першої статті 5 та частини четвертоїстатті 24 Закону України «Про відпустки» від 12 лютого 1997 р. // Людинаі праця. — 1997. — № 2-3.59.Роз’яснення Міністерства праці та соціальної політики України «Проподіл щорічної відпустки працівників, яка надається у календарних днях»від 20 липня 1995 р. // Людина і праця. — 1995. — № 8.60.Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованимробочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці,

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 21 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Haji
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture