553 relatie tussen retentietijd en

Info icon This preview shows pages 111–113. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
5.5.3 Relatie tussen retentietijd en verdelingscoëfficiënt Om de retentietijd van een opgeloste stof met de verdelingscoëfficiënt in verband te brengen, drukken we de migratiesnelheid van de opgeloste stof uit als een fractie van de migratiesnelheid van de mobiele fase: . doorbrengt fase mobiele de in stof opgeloste de die ctie tijdsfra × = u v (5.6) Deze fractie is gelijk aan het gemiddelde aantal mol van de opgeloste stof in de mobiele fase op om het even welk ogenblik, gedeeld door het totale aantal van de opgeloste stof in de kolom: stof opgeloste mol aantal totaal fase mobiele de in stof opgeloste de van mol × = u v , (5.7) M M S S S S M M M M V c V c u V c V c V c u v + × = + × = 1 1 , (5.8) waarbij c M en c S de molaire analytische concentraties zijn van de opgeloste stof in resp. de mobiele en de stationaire fase, en V M en V S zijn de totale volumes van de mobiele en de stationaire fases op de kolom. Wanneer we vgl. (5.2) in (5.8) invullen, vinden we een uitdrukking voor de migratiesnelheid van de opgeloste stof als een functie van de verdelingscoëfficiënt en als een functie van de volumes van de stationaire en mobiele fasen: M S V V K u v + × = 1 1 . (5.9) 5.5.4 Capaciteitsfactor De capaciteitsfactor is een belangrijke parameter die veel gebruikt wordt om de migratiesnelheid van een opgeloste stof doorheen een kolom te beschrijven . Het is de verhouding van de hoeveelheid component in de stationaire fase en de hoeveelheid component in de mobiele fase. Voor een opgeloste stof A , wordt de capaciteitsfactor k’ A gedefinieerd als: M S A A V V K k = ' , (5.10)
Image of page 111

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon