Chương 3.pdf

Ø đưa ra các cảnh báo kịp thời cho

This preview shows page 13 - 26 out of 66 pages.

Ø Đưa ra các cảnh báo kịp thời cho người quản trị. Giải pháp lưu trữ log 1
Image of page 13

Subscribe to view the full document.

q Nhược điểm: Ø Xây dựng hệ thống tốn kém. Ø Khó khăn trong việc chuẩn hóa. Ø Đảm bảo tính toàn vẹn, bí mật, sẵn sàng của log (nhiều rootkit được thiết kế xóa bỏ logs, log mới ghi đè lên log cũ, kênh truyền log an toàn). Ø Nếu log server bị hỏng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. Giải pháp lưu trữ log 1
Image of page 14
Ø syslog UDP. Ø syslog TCP. Ø encrypted syslog. Ø SOAP over HTTP. Ø SNMP. Truyền tải log 1
Image of page 15

Subscribe to view the full document.

Ø W3C Extended Log File Format. Ø Apache access log. Ø Cisco SDEE/CIDEE. Ø ArcSight common event format. Ø Syslog. Ø XML. Định dạng log 1
Image of page 16
Ø Syslog: q Là giải pháp khai thác log tiêu chuẩn trên Unix-Linux cũng như nhiều hệ điều hành và nhiều thiết bị mạng hỗ trợ syslog (routers, firewall, switches..) Thu thập trên Linux
Image of page 17

Subscribe to view the full document.

q Giao thức syslog hoạt động theo cơ chế client-server. q Máy nhận log thường gọi là syslogd, syslog daemon hoặc syslog server. q Sử dụng UDP và TCP để truyền nhận dữ liệu. q Không hỗ trợ chức năng mã hóa và xác thực. Syslog
Image of page 18
Log tập trung sử dụng syslog
Image of page 19

Subscribe to view the full document.

Code Facility 0 Kernel message 1 User-level message 2 Mail system 3 System daemons 4 Security/authorization message 5 Message generated by syslogd 6 Line printer subsystem 7 Network news subsystem Nguồn sinh ra log
Image of page 20
Code Facility 8 UUCP subsystem 9 Clock daemon 10 Security/authorization message (authpriv) 11 FTP daemon 12 NTP subsystems 13 Log audit 14 Log alert 16-23 Log dự trữ sử dụng nội bộ (16- local 0,….,23-local 7) Nguồn sinh ra log
Image of page 21

Subscribe to view the full document.

Code Severity 0 Emergency Tình trạng khẩn cấp 1 Alert Hệ thống cần can thiệp ngay 2 Critical Tình trạng nguy kịch 3 Error Thông báo lỗi 4 Warning Mức cảnh báo đối với hệ thống 5 Notice Chú ý đối với hệ thống 6 Informational Thông tin hệ thống 7 Debug Quá trình kiểm tra hệ thống Mức độ cảnh báo
Image of page 22
<PRI> HEADER MSG Ø Độ dài một thông báo không vượt quá 1024 bytes. Ø PRI: xác định mức độ ưu tiên của thông báo (8 bit). § 3 bit đầu đại diện mức độ nghiêm trọng của thông báo. § 5 bit sau đại diện cho nguồn sinh ra thông báo. § Giá trị pri= cơ sở sinh ra thông báo*8+ mức độ nghiêm trọng Định dạng thông báo Syslog
Image of page 23

Subscribe to view the full document.

Ø Ví dụ 1: q Facility=2 (Thông báo từ hệ thống mail) q Severity= 5 (Chú ý đối với hệ thống) q Priority value: 2*8+5=21 Ø Ví dụ 2: q Priority value: 21 q Lấy 21/8=2.625 => Facility=2 q Lấy 21- 2*8=5 => Severity= 5 Ví dụ
Image of page 24
<PRI> HEADER MSG Ø HEADER: Timestamp : Thời gian thông báo được tạo ra.
Image of page 25

Subscribe to view the full document.

Image of page 26
 • Fall '19

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern