Conceptul central al eticii deontologice este a datoria b utilitatea c pl \u0103

Conceptul central al eticii deontologice este a

This preview shows page 2 out of 2 pages.

9. Conceptul central al eticii deontologice este: a. datoria b. utilitatea c. plăcerea d. empirismul 10. În cadrul filosofiei politice, responsabilitatea social-politicăeste un concept corelat cu: SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) A. În coloana din stânga sunt enumerate concepte specifice filosofiei morale, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enun ţ uri adev ă rate referitoare la acestea. Scrie ţ i pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare liter ă din coloana din stânga ş i cifra corespunz ă toare din coloana din dreapta. a. Etica aplicat ă b. Etica hedonist ă c. Etica deontologic ă d. Etica eudaimonist ă 1. Este concep ț ia sus ț inut ă de Imm. Kant. 2. Consider ă c ă valoarea moral ă a unei ac ț iuni este determinat ă de evitarea durerii ș i prezen ț a pl ă cerii. 3. Abordeaz ă probleme controversate, care au un caracter moral explicit. 4. Deriv ă principii morale din analiza faptelor întâmpl ă toare. 5. Consider ă c ă valoarea moral ă a unei ac ț iuni este determinat ă de o activitate ra ț ional-spiritual ă . 16 puncte B. Argumenta ț i, în aproximativ zece rânduri, în favoarea sau împotriva tezei conform c ă reia discriminarea pozitiv ă este cea mai bun ă cale pentru a ob ț ine oportunit ăț i egale. 8 puncte C. Construi ț i un exemplu prin care s ă eviden ț ia ț i rolul/importan ț a libert ăț
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read both pages?

  • Summer '20

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes