Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Perioada premerg ă toare tratamentului sunt

Info icon This preview shows pages 141–143. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
perioada premerg ă toare tratamentului sunt recunoscute a fi cele mai stresante momente din acest parcurs. Pentru multe dintre paciente aceast ă perioad ă reprezint ă îns ă doar începutul restului vie ț ii lor. Supravie ț uitoarele cancerului mamar reprezint ă aproape un sfert din totalul supravie ț uitorilor patologiilor oncologice (Rowland ș i Massie 2010; Knobf 2011). În plus majoritatea acestor femei vor muri de cauze care nu au leg ă tur ă cu cancerul mamar (Prochazka ș i colab. 2006). Totu ș i experien ț a traumatic ă , efectele secundare ale tratamentului, riscul crescut de recidiv ă , stilul de via ță modificat contribuie la construirea unui viitor aparte pentru aceast ă categorie de femei. Tocmai de aceea exist ă numeroase studii care documenteaz ă reac ț iile ș i devenirea lor post-tratament. Reintrarea în firescul vie ț ii se realizeaz ă anevoios de-a lungul mai multor luni. Cercet ă rile arat ă c ă pentru a face fa ță multiplelor dificult ăț i ridicate de tratamentul cu chimioterapice, iradierii ș i efectelor interven ț iei chirurgicale, pacientele aleg s ă se centreze pe sarcinile pe care le au de împlinit adoptând un coping activ centrat pe rezolvarea de probleme ș i renun ț ând pe cât posibil la înc ă rc ă tura emo ț ional ă (Cowley ș i colab. 2000). Sfâr ș itul tratamentului le g ă se ș te vulnerabile, f ă r ă obiectiv imediat care s ă le mobilizeze, iar emo ț iile ș i nelini ș tile revin în prim plan. Numeroasele schimb ă ri esen ț iale acceptate f ă r ă rezerv ă în faza de criz ă pentru c ă erau salvatoare de via ță , dup ă tratament devin realit ăț i care trebuie tr ă ite, integrate ș i asumate. Femeia supravie ț uitoare se confrunt ă dup ă
Image of page 141

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Irina Crumpei 142 tratament cu noua imagine corporal ă pe care trebuie s ă o accepte, cu stima de sine afectat ă , distresul asociat, frica de recidiv ă . Partenerul iese ș i el din rolul de sus ț in ă tor în ț eleg ă tor ș i femeia trebuie s ă î ș i reg ă seasc ă locul în cuplu. Dificult ăț ile sexuale ș i presiunea de a reveni la normal completeaz ă gama elementelor de gestionat. Protocolul de tratament, în regularitatea sa chinuitoare, reprezenta o strategie activ ă de lupt ă cu cancerul. Dup ă încheierea tratamentului pacientele trebuie s ă aib ă încredere ș i speran ță c ă terapiile întreprinse au fost eficiente ș i c ă evolu ț ia lor va fi pozitiv ă ș i f ă r ă recidive chiar în absen ț a luptei active. Pacientele acuz ă un sentiment de pierdere dup ă tratament. Monitorizarea medical ă regulat ă ș i prezen ț a suportiv ă a celorlal ț i pacien ț i sunt alte beneficii ale tratamentului care aveau o calitate securizant ă (Allen, Savadatti ș i Levy 2009).
Image of page 142
Image of page 143
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern