Và theo ƣớc tính c?a chƣơng trình phát

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 95 - 97 out of 113 pages.

5%/năm. Và theo ƣớc tính của “Chƣơng trình phát triển đô thị qu ốc gia”, tới năm 2020 di ện tích sàn nhà bình quân ở đô thị s đạt 29 m2/ngƣời, tăng 48% so vớ i hi n nay. Do đó, tiềm năng phát triển lĩnh vực xây dựng dân dụ ng s còn rấ t cao trong th i gian t i , công ty cần hƣớ ng t i nh ng bi ện pháp thích hợ p nh ằm tăng doanh thu cả hai m ng ho ạt động chính là thi công cơ bản, buôn bán vậ t li ệu xây dựng và hƣớ ng t ới đầ u tƣ sang lĩnh vự c kinh doanh b ất độ ng s n. Nâng cao chất lượ ng s n ph m : s n ph m b t c ngành nghề nào đều yêu cầ u quan tr ng nh ất là chất lƣợng, đặ c bi ệt trong ngành thi công xây dựng thì chất lƣợ ng s n ph ẩm sau thi công và an toàn trong thi công luôn đƣợc đặt lên hàng đầu vì tầ m quan tr ng c ủa nó đố i v ới tài sản và tính mạng con ngƣờ i. Mu ốn đứ ng v ững trên thị trƣờ ng c ạnh tranh, nâng cao sản lƣợng tiêu thụ thì doanh nghiệp luôn phải hƣớ ng t i nâng cao chất lƣợ ng s n ph m. Bi ện pháp doanh nghiệp nên áp dụng là tăng cƣờng đầ u tƣ máy móc thiế t b thi công hiện đại, đặ c bi t v ới tình hình tài chính hiệ n t i c ủa công ty thì năng lự c s n xu t quy ết đị nh b ởi tài sản dài hạn và khoa học công nghệ là tƣơng đối ít và thấp. Vì vậ y nhu c ầu đổ i m i trang thi ế t b t ại công ty TNHH sả n xu ất và thƣơng mại Phong Phú là vô cùng bứ c thi ế t. Ch ất lƣợng nguyên vậ t li ệu cũng là mộ t y ế u t vô cùng quan trọng để công ty nâng cao chất lƣợng công trình. Cùng vớ i vi c nh ập nguyên vậ t li u cho ho ạt độ ng thƣơng mạ i, doanh nghi p s có hiể u bi ết hơn về ch ất lƣợng cũng nhƣ giá cả các loạ i nguyên vậ t li ệu nhƣ sắt, thép, xi măng,…để tìm đƣợ c ngu ồn nguyên liệu đả m b o ch t lƣợ ng t t, b n v ng ổn định mà có giá cả h ợp lý. Song song v i vi ệc đầu tƣ thì tiêu chuẩn hóa và tăng cƣờ ng ki ểm tra giám sát thi công, chất lƣợng đầu tƣ cũng là mộ t ho ạt độ ng c ần thƣờng xuyên tiến hành chặ t ch nh ằm duy trì và nâng cao chất lƣợ ng d án thi công củ a doanh nghi ệp để đả m b o uy
Image of page 95

Subscribe to view the full document.

86 tín công ty. Vì vậ y vi c c ần làm là thành lập đội ngũ giám sát thi công có trình độ chuyên môn cao, chăm chỉ , nhi t huy ết, không ngại khó khăn để giám sát tận nơi các công trình nhằm đả m b o ti ến độ thi công và chất lƣợ ng s n ph m.
Image of page 96
Image of page 97
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes