Doanh thu c ? a doanh nghi ệp năm 2013 vẫn kh?

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 78 - 80 out of 113 pages.

doanh thu c a doanh nghi ệp năm 2013 vẫn khá lớn, tăng cao so với năm 2012 và tƣơng x ng v ới quy mô kinh doanh tăng lên trong năm. Năm 2014 doanh thu có giảm đi do
Image of page 78

Subscribe to view the full document.

69 s c nh tranh gay g ắt và cầ u th trƣờ ng s n ph ẩm xây dự ng gi ảm nhƣng công ty vẫ n đả m b ảo đƣợ c m ức doanh thu tƣơng đố i ổn đị nh. T đó dẫn đế n l i nhu n c a doanh nghi p v n ổn định và tăng trƣởng khá tố t so v ới các doanh nghiệp cùng ngành, kể c doanh nghi ệp có quy mô lớn hơn. Đặ c bi ệt trong hoàn cảnh ngành xây dựng dân dụ ng đang bị đọng quá lớn, nhà ở văn phòng chung cƣ xây xong không có ngƣờ i mua, công ty lạ i t ập trung lĩnh vực xây dựng chính vào các sả n ph ẩm đƣờng xá, cầu,…ở các t nh mi ền núi là một chính sách tƣơng đố i h ợp lý của ban lãnh đạo công ty. Lưu chuyể n ti n t ổn định, đả m b ảo đượ c kh năng thanh toán : Dòng tiề n t ho ạt độ ng s n xu t kinh doanh chi ế m t tr ng ch y ế u trong t ổng dòng tiề n c a doanh nghi ệp, trong đó chủ y ếu là dòng thu từ ho ạt động bán hàng cung cấ p d ch v ụ, dòng chi ch y ếu là dòng tiề n tr cho nhà cung cấp và ngƣời lao độ ng. Dòng tiề n thu n t ho t động đầu tƣ và tài chính chỉ chi ế m t tr ng nh ỏ.Tuy dòng chi lớn nhƣng nhờ tính toán xác định đƣợc lƣợ ng ti n h ợp lý nên khả năng thanh toán thông qua lƣợ ng ti n cu i k c a doanh nghi p v ẫn đƣợc đả m b o. Kh năng thanh toán đả m b ảo tương đố i t t: nhìn chung các hệ s kh năng thanh toán củ a doanh nghi p bao g m kh năng thanh toán tổng quát, khả năng thanh toá n ng n h n, kh năng thanh toán nhanh củ a doanh nghi ệp đều đƣợc đả m b ảo. Các hệ s này khá cao ở năm 2013 và giả m nh trong 2014. Xu ất phát từ chính sách tăng đầ u tƣ vố n ch s h ữu làm tăng tổng tài sả n, gi m s d ng h s n l ớn, trong khi đầu tƣ vào tài s n ng n h ạn cũng tăng, hàng tồn kho mang tính thanh khoả n th p l i chi ế m t tr ng nh ỏ,…tấ t c làm khả năng thanh toán củ a doanh nghi p tuy gi ảm nhƣng vẫ n m ức khá tố t so v i doanh nghi ệp trong ngành và đả m b ảo đƣợ c kh năng thanh toán cũng nhƣ uy tín củ a doanh nghi p v ới khách hàng và nhà cung cấ p.
Image of page 79
Image of page 80
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes