Kontroll man mäter och utvärderar resultatet av

This preview shows page 9 - 12 out of 49 pages.

Kontroll- Man mäter och utvärderar resultatet av sina planer och aktiviteter. Här kontrollerar man resultaten som uppnåtts och vad som eventuellt misslyckades. Utifrån detta kan man dra slutsatser om vad man kunde gjort bättre. Den strategiska planen Den strategiska planen innehåller 6 olika punkter: 1. Affärsidén En affärsidé är företagets ledstjärna och skall ge svar på följande frågor: Vilken bransch är vi i? Vilka är våra kunder? Varför är vi i branschen? Vilken typ av företag är vi? (konservativ / innovativ) Det är viktigt att affärsidén är:
10 Realistisk (överdriv ej) Specifik (vänd till rätt segment) Baserad på kunnande Motiverande (vänd till personalen) 2. Från affärsidé till strategiska mål För att företaget skall fungera krävs det att affärsidén konkretiseras till förståeliga termer. Varje avdelning inom företaget bör sätta mål och ansvara för att man lever upp till dem. 3. Strategisk revision (strategic audit) Den strategiska revisionen ”täcker” insamlingen av nödvändig information. Extern revision- Innebär studier av företagets makromiljö när det gäller konkurrens, den ekonomiska utvecklingen, demografi osv. Intern revision- Studerar företagets interna delar och hela värdekedjan. 4. SWOT - Analys Med en SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) försöker man finna styrkor, svagheter, möjligheter och hot från den strategiska revisionen. Exempelvis: Styrkor oman är marknadsledare ogoda resurser obra kompetens Svagheter ookänd bland kunderna odålig kvalitet ohöga priser Möjligheter oekonomiskt klimat (låg el hög konjunktur) odemografiska förändringar (åldersfördelning, socialklass) oteknik (nya uppfinningar) Hot okonkurrenternas aktivitet (ny lansering av en produkt) odemografiska opolitiska (olika förbud) 5. Affärsportföljen (figur 3.3) Är den samling av affärer och produkter som ett företag består av. Företaget måste både analysera den nuvarande portföljen och utveckla strategier för nya produkter: Analys av nuvarande affärsportfölj Detta moment hjälper företaget att värdera sina olika affärsområden och fatta beslut om frågor som: Vilket område skall få mest resurser att tillgå? Skall vi lägga ned eller sälja av något? Bör vi satsa extra mycket på något område? Det första steget är att identifiera företagets strategiska affärsenheter, Strategic Business Units. SBU:s är nyckelverksamheter i företaget som har separata mål och planer och som kan planeras oberoende av själva företaget. Det kan vara en avdelning, en produktlinje eller ett märke.
11 Bostonmatrisen Följande modell kan användas i strategisk planering för att klassificera ett företags SBU:s eller produkter. Den kan vara till stor hjälp för att besvara de inledande frågorna. Observera dock att positionerna i matrisen kommer att variera med tiden. Fyra huvudtyper kan urskiljas: Stjärnor

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture