Giaù trò cuûa C cho trong caùc soå tay töông öùng vôùi loaïi vaø côõ oå Q ñöôïc

Giaù trò cuûa c cho trong caùc soå tay töông

This preview shows page 19 - 22 out of 22 pages.

coù tuoåi thoï h = 1 giôø. Giaù trò cuûa C cho trong caùc soå tay töông öùng vôùi loaïi vaø côõ oå. Q ñöôïc tính baèng kg, daN vaø xaùc ñònh tuøy theo kieåu oå. + Ñoái vôùi oå ñôõ: Q = (R. K v + mA). K ñ .K t (9.23) Trong ñoù: R: laø taûi höôùng taâm A: laø taûi doïc truïc m- heä soá chuyeån ñoåi taûi doïc truïc thaønh taûi höôùng taâm ( baûng 9.6). K v - heä soá ñoäng hoïc. Khi voøng ngoaøi quay: oå bi ñôõ loøng caàu 2 daõy coù K v = 1,1; caùc oå khaùc K v = 1,35. Khi voøng trong quay K v = 1. K ñ- heä soá taûi troïng va ñaäp ( baûng 9.7 ) K t- heä soá nhieät ñoä. Khi t < 100 o C: K t = 1. Khi 100 o C < t 125 o C: K t = 1,01. Khi 125 o C < t 150 o C: K t = 1,1. Khi 150 o C < t 200 o C: K t = 1,25. Khi 200 o C < t 250 o C: K t = 1,4. + Ñoái vôùi oå ñôõ chaën: Luùc naøy löïc doïc truïc ñöôïc thay baèng toång löïc doïc truïc Σ A taùc duïng leân oå goàm: A , S 1 , S 2 . S 1 = 1,3 R 1 .tg β
Image of page 19

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 9. TRUÏC VAØ OÅ ÑÔÕ 204 S 2 = 1,3 R 2 .tg β (9.24) β : goùc tieáp xuùc giöõa bi vaø voøng trong Q = (R. K v + m Σ A) K t .K ñ Chieàu döông cuûa löïc doïc truïc laø chieàu maø oå coù khaû naêng chòu ñöôïc löïc doïc truïc. Khi Σ A < 0 thì xem nhö Σ A = 0. + Ñoái vôùi oå chaën: Q = A.K t .K ñ (9.25) Chuù yù : Moãi loaïi oå ñeàu laøm vieäc thích hôïp vôùi soá voøng quay nhaát ñònh, goïi laø soá voøng quay giôùi haïn n gh . Khi oå laøm vieäc vôùi soá voøng quay n > n gh (oå laên cao toác) löïc ly taâm laøm oå moøn nhanh, tuoåi thoï oå giaûm. Vì vaäy khi tính heä soá khaû naêng taûi cuûa oå coù n > n gh , ta ñöa vaøo heä soá k n : 3 , 0 n ) h . n ( k Q C = (9.26) k n phuï thuoäc vaøo tæ soá n/n gh vaø cho ôû baûng 9.8 Heä soá m phuï thuoäc tæ soá R/A khi R/A ( 1; 2; > 2) thì giaù trò m trong baûng 9.6 ñöôïc nhaân töông öùng vôùi (1,25; 1,15; 1,0) - Neáu oå laøm vieäc vôùi cheá ñoä taûi troïng thay ñoåi, ñeå tính C, duøng taûi troïng töông ñöông xaùc ñònh theo ñieàu kieän coäng baäc 1 ñôn giaûn caùc toån thaát moûi: i i m i m h . n . Q h . n . Q = (9.27) do ñoù: A S 1 R 1 S 2 R 2 l b Hình 9.8
Image of page 20
Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 9. TRUÏC VAØ OÅ ÑÔÕ 205 m k 1 i i i m i h h . n n . Q Q = = (9.28) vôùi: h- toång soá giôø laøm vieäc cuûa oå n- soá voøng quay trung bình trong 1 phuùt m- baäc cuûa ñöôøng cong moûi, m = 3,33 K- soá baäc thay ñoåi cuûa taûi troïng ( soá cheá ñoä taûi troïng ). Baûng 9.6 Trò soá heä soá m. Kieåu oå ñôõ Kí hieäu kieåu vaø loaïi oå ñôõ m OÅ bi ñôõ 1 daõy 100, 200, 300, 400 1,5 OÅ bi ñôõ loøng caàu côõ nhoû 1200; 11200; 111200 Ñöôøng kính trong tính baèng mm + ñeán 17 + 20 ÷ 40 + 45 2,5 3,5 4,5 OÅ bi ñôõ loøng caàu côõ trung bình 1300; 11.300; 111.300 Ñöôøng kính trong tính baèng mm + ñeán 30 + 35 3 4 OÅ bi ñôõ loøng caàu côõ lôùn 1.500; 1.600; 11.500; 11.600; 111.500; 111.600 2,5 OÅ bi ñôõ loøng caàu côõ nhoû 3.500; 13.500; 113.500 4,5 OÅ bi ñôõ loøng caàu côõ trung bình 3.600; 13.600; 113.600 3,5 OÅ bi ñôõ chaën 1 daây 6.000 36.000 46.000 66.000 2,0 1,5 0,7 0,5 OÅ ñuõa coân 7100; 7200; 7500 7300; 7600 2700 1,5 1,8 0,7
Image of page 21

Subscribe to view the full document.

Image of page 22
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes