Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

De opt persoane care au fost expuse bullying ului

Info icon This preview shows pages 60–62. Sign up to view the full content.

de opt persoane care au fost expuse bullying-ului ocazional consum ă mai mult alcool, patru angaja ț i care s-au confruntat de dou ă sau trei ori cu bullying-ul la locul de munc ă consum ă mai mult alcool, doi angaja ț i expu ș i bullying-ului s ă pt ă mânal consum ă mai mult alcool ș i un angajat expus bullying-ului de mai multe ori pe s ă pt ă mân ă consum ă alcool. Datele arat ă c ă acele persoane care s-au confruntat cu bullying-ul la locul de munc ă cu o frecven ță s ă pt ă mânal ă consum ă alcool, îns ă testul de asociere lambda este nesemnificativ din punct de vedere statistic (i.e. p=.155) ș i arat ă o putere a efectului foarte mic ă , aproape de valoarea zero, λ =.021. Consumul de alcool poate fi asociat semnificativ cu al ț i factori ce ț in mai curând de persoan ă , de experien ț ele anterioare de via ță decât de faptul de a fi experimentat bullying-ul la locul de munc ă . Totu ș i rezultatele indic ă o nou ă direc ț ie de cercetare ce merit ă a fi explorat ă mai am ă nun ț it. 12. Discu ț ii Studiul empiric raportat eviden ț iaz ă rela ț ii semnificative între bullying-ul la locul de munc ă , nivelul rezilien ț ei psihologice ș i starea de încordare fizic ă ș i mental ă . Toate ipotezele studiului au fost confirmate cu excep ț ia celei de a doua ipoteze care a fost par ț ial confirmat ă . Rela ț ia de corela ț ie dintre bullying ș i starea de încordare resim ț it ă de angajat a fost semnificativ ă doar pentru cazul încord ă rii fizice. Rezultatele studiului de fa ță sunt convergente studiilor din literatura de specialitate care eviden ț iaz ă c ă experimentarea persistent ă a comportamentelor de bullying are un impact negativ asupra st ă rii de s ă n ă tate a individului în general ș i asupra st ă rii de
Image of page 60

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Dimensiuni ale rezilien ț ei psihologice. Abord ă ri teoretice ș i aplicative     61 încordare fizic ă ș i mental ă în special. Conform rezultatelor acestui studiu, persoanele care se confrunt ă frecvent cu comportamente de bullying la locul lor de munc ă au niveluri mai ridicate ale încord ă rii fizice ș i mentale. Rezultatele studiului arat ă o rela ț ie negativ ă între expunerea la bullying-ul la locul de munc ă ș i nivelul rezilien ț ei psihologice, ceea ce înseamn ă c ă niveluri ridicate ale rezilien ț ei psihologice vor corela cu niveluri sc ă zute ale expunerii la bullying-ul de la locul de munc ă ș i niveluri sc ă zute ale rezilien ț ei psihologice vor corela cu niveluri ridicate ale expunerii la bullying-ul de la locul de munc ă . Aceste rezultate sunt, din nou, în concordan ță cu cele existente în literatura de specialitate, ceea ce înseamn ă c ă , într-adev ă r, rezilien ț a poate juca rolul de factor protector în caz de experimentare a fenomenului de bullying la locul de munc ă . Mai mult, analiza de regresie arat ă c ă un procent de 2.9% din varian ț a bullying-ului de la locul de munc ă poate fi prezis ă de rezilien ț a psihologic ă
Image of page 61
Image of page 62
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern