AUDITING - Students - Topic 3 - KSNB [Compatibility Mode]

Tìm hieåu ksnb cho töøng chu trình nghieäp vuï

Info iconThis preview shows pages 18–19. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: - Tìm hieåu KSNB cho töøng chu trình nghieäp vuï. Phöông phaùp tìm hieåu :- Thu thaäp vaø nghieân cöùu taøi lieäu.- Quan saùt.- Phoûng vaán.- Döïa vaøo kinh nghieäm kieåm toaùn tröôùc ñaây. Tìm Tìm hi ể u hi ể u h ệ h ệ th ố ng th ố ng ki ể m ki ể m soát soát n ộ i n ộ i b ộ b ộ Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 54 VSA400.28: “D ự a trên s ự hi ể u bi ế t h ệ th ố ng k ế toán và h ệ th ố ng ki ể m soát n ộ i b ộ , ki ể m toán viên và công ty ki ể m toán ph ả i đ ánh giá ban đầ u v ề r ủ i ro ki ể m soát đố i v ớ i t ừ ng c ơ s ở d ẫ n li ệ u cho t ừ ng s ố d ư tài kho ả n ho ặ c các lo ạ i nghi ệ p v ụ kinh t ế ch ủ y ế u” Có r ủ i ro? Bao nhiêu? Đ ÁNH GIÁ S Ơ B Ộ R Ủ I RO KI Ể M SOÁT Đ ÁNH GIÁ S Ơ B Ộ R Ủ I RO KI Ể M SOÁT 19 Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 55 VSA 500 - B ằ ng ch ứ ng ki ể m toán - xác đị nh các c ơ s ở d ẫ n li ệ u c ủ a báo cáo tài chính bao g ồ m: x Hi ệ n h ữ u: Tài s ả n hay n ợ ph ả i tr ả có th ự c vào th ờ i đ i ể m báo cáo. x Quy ề n và ngh ĩ a v ụ : Tài s ả n ho ặ c n ợ ph ả i tr ả thu ộ c v ề đơ n v ị t ạ i th ờ i đ i ể m báo cáo. x Phát sinh: Nghi ệ p v ụ ph ả i có th ự c và đ ã x ả y ra trong k ỳ báo cáo. x Đầ y đủ : M ọ i tài s ả n, công n ợ , nghi ệ p v ụ đề u ph ả i đượ c ghi chép và trình bày trên báo cáo tài chính. x Đ ánh giá: Tài s ả n ho ặ c công n ợ ph ả i đượ c ghi chép theo đ úng giá tr ị thu ầ n. x Chính xác: Nghi ệ p v ụ ph ả i đượ c ghi chép đ úng s ố ti ề n; m ọ i thu nh ậ p và chi phí ph ả i đượ c phân b ổ đ úng k ỳ . x Trình bày và công b ố : Các ch ỉ tiêu đượ c trình bày, phân lo ạ i và công b ố trên các báo cáo tài chính ph ả i đ úng theo chu ẩ n m ự c k ế toán hi ệ n hành. Các c ơ s ở d ẫ n li ệ u c ủ a BCTC Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 56 M uïc ñích : Thu thaäp baèng chöùng veà söï höõu hieäu thaät söï cuûa KSNB Ñoái tö ôïng cuûa thöû nghi eäm kieåm soaùt : Caùc thuû tuïc kieåm soaùt maø KTV döï tính seõ döïa vaøo....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page18 / 19

Tìm hieåu KSNB cho töøng chu trình nghieäp vuï...

This preview shows document pages 18 - 19. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online