In conclusion I believe that the disadvantages of moving out of cities and into

In conclusion i believe that the disadvantages of

This preview shows page 2 out of 2 pages.

In conclusion, I believe that the disadvantages of moving out of cities and into rural areas of the organizations are more than the advantages. Grade Task Achievement 7.0 - Introduction : + Câu 1 đã paraphrase, vi tl iđ ccâuh ic ađ bàis d ngt v ngc ac amình ế ạ ượ ử ụ ừ ự + Câu 2 nêurõràngđ cquanđi mc ab nthân. ượ - Body: + Câu topic sentence đãbámđ cvào ý c acâu 2 ượ ph nm bàivànêuđ c ý baoquátc ađo nvăn. ượ + Cáccâu idea 1 đãh tr cho ý c a topic sentence. ỗ ợ - Conclusion: Câuk tlu n paraphrase đ ccâuth 2 ph nm bài ế ượ Cohesion and Coherence 7.0 - Coherence: Nhìn chung, bài vi t đ c b c c “Intro, Body, ế ượ Conclusion”. Intro: 2 câu. Body: m i body b t đ u b ng 1 câu topic sentence. Có các idea h tr và gi i thích. K t lu n: 1 câu ế paraphrase câu 2 ph n Intro -> ăn đi m ph n Coherence - Cohesion: + Ý các câu liên quan đ n nhau. ế S d ng linking words t t. ử ụ Vocabulary 7.0 + Đãcós d ng topic vocabulary và paraphrase ử ụ t khóatrongbài Grammar 7.0 + C utrúccâuđ cs d ngđad ng, phongphú ượ ử ụ + Chú ý 1 s l ing pháptrongbài ố ỗ Overall 7.0
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read both pages?

 • Fall '13
 • Rural area, Nam Dinh

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture