Người anh nói trong in vì đối với các

Info icon This preview shows pages 11–14. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Người Anh nói trong ( in ) vì đối với các đứa trẻ thì chúng ở trong khu vườn chứ không phải ngoài khu vườn. Quan sát thêm các câu sau đây để nhận ra sự khác nhau giữa tiếng Anh và tiếng Việt. The light hangs under the ceiling (Cái đèn treo dưới trần nhà) The pen falls on the ground. (Cây viết rơi xuống đất) The boy lay on the ground. (Thằng bé nằm trên đất). Một số động từ khi theo sau bởi một giới tự lại có nghĩa hoàn toàn khác. Một trường hợp ta đã gặp là động từ to look. to look :trông, có vẻ to look at :nhìn to look for :tìm to look after :chăm sóc Đối với các động từ này chúng ta bắt buộc phải thuộc cách sử dụng chúng với từng giới từ riêng biệt. Vocabulary between, among Cả hai giới từ này đều có nghĩa là ở giữa.
Image of page 11

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon