Các nghi p v kho n m c ệ ụ ả ụ có gian l n

This preview shows page 22 - 29 out of 44 pages.

Các nghi p v , kho n m c có gian l n ho c ch a đ ng nhi u kh năng gian l n th ng đ c coi là tr ng ườ ượ y u; các kho n m c, nghi p ế v có sai sót h tr ng cũng đ c xem là tr ng y u ượ ế
Image of page 22
23 3. TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO MỨC TRỌNG YẾU Sai phạm không trọng yếu Sai phạm trọng yếu Giá trị sai phạm Mức trọng yếu Mức trọng yếu= Tiêu chí (Benchmark) x Tỷ lệ% TIÊU CHÍ: Thông thường là lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận gộp, tổng doanh thu .... Căn cứ chọn làm tiêu chí: + Nhu cầu thông tin của đại bộ phận đối tượng sử dụng thông tài chính ( nhà đầu tư, ngân hàng...) + Các yếu tố khác: Các khoản mục trên BCTC mà người sử dụng thường quan tâm, đặc điểm hoạt động kinh doanh của DN, cơ cấu sở hữu vốn của DN ....
Image of page 23
24 3. TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO MỨC TRỌNG YẾU Mức trọng yếu= Tiêu chí (Benchmark) x Tỷ lệ% C s xác đ nh m c ơ ở tr ng y u ế T l xác đ nh m c ỉ ệ tr ng y u ế u đi m Ư LN sau thu ế 5% - 10% Liên quan T ng doanh thu 0.5% - 1% n đ nh T ng tài s n 0.5% - 1% Có th d đoán và n đ nh V n ch s h u ủ ở 1% - 2% n đ nh
Image of page 24
25 3. TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO MỨC TRỌNG YẾU Mức trọng yếu= Tiêu chí (Benchmark) x Tỷ lệ% Ví dụ: 1. Công ty A là một công ty mới thành lập chỉ tiêu KTV sử dụng để xác định mức trọng yếu là tài sản với mức tỉ lệ là 1%-2% 2. Công ty B là doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán chỉ tiêu phù hợp để xác định mức trọng yếu thường là lợi nhuận sau thuế với tỉ lệ 5%-10% Việc chọn tỉ lệ nào trong khoảng này là tùy thuộc vào xét đoán của KTV
Image of page 25
26 3. TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO QUY TRÌNH VẬN DỤNG KHÁI NIỆM TRỌNG YẾU c tính ban đ u v m c tr ng y u đ i Ướ ế v i toàn b BCTC Phân b c l ng ban đ u v m c tr ng ổ ướ ượ y u ế c tính t ng s sai sót trong t ng b ph n Ướ c tính sai s t ng h p c a BCTC và so sánh Ướ ố ổ v i sai s c l ng ban đ u ố ướ ượ
Image of page 26
27 RỦI RO KIỂM TOÁN Đ NH NGHĨA V R I RO KI M TOÁN xác su t KTV đ a ra ý ư ki n ế không thích h p v báo cáo tài chính đ c ki m toán ượ 2 tr ng h p: ườ BCTC có nh ng sai ph m tr ng y u ế , nh ng KTV không ư phát hi n đ c, do đó đ a ra ượ ư ý ki n ch p nh n toàn b ế đ i v i BCTC Nghiêm tr ng KTV đ a ra ư ý ki n là BCTC có sai sót tr ng y u ế ế nh ng ư th c t BCTC không có sai sót ế nh v y ư h u nh không x y ra ư R i ro KT luôn t n t i?????
Image of page 27
28 RỦI RO KIỂM TOÁN Kh năng th c t c a ế KTV Gi i h n v th i gian và chi phí ki m toán K thu t ch n m u trong ki m toán R I RO KI M TOÁN
Image of page 28
Image of page 29

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 44 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes