ng trình ni dung ông đ ng ý vi quy t đ nh c a Bn án s th m ông không kháng cáo

Ng trình ni dung ông đ ng ý vi quy t đ nh c a bn

This preview shows page 2 - 4 out of 6 pages.

ng trình n i dung ông đ ng ý v i quy t đ nh c a B n án s th m, ông không kháng cáo. ờ ườ ế ơ Ng i có quy n l i nghĩa v liên quan: ườ - Bà Nguy n Th Trinh (là con c H ng, c Ng ) trình bày: Bà th ng nh t nh trình bày c a các nguyên đ n ư ư ơ v quan h gia đình và ngu n g c tài s n. Năm 1966 nhà b h d t, cha m bà có s a l i nhà có s đóng góp ư c a các con trong đó có bà nh ng bà không yêu c u ph n bà đã đóng góp. Vi c ch Ph ng cho r ng cha m ư ượ
Image of page 2
ch và ch có đóng góp trong vi c s a ch a nhà là không đúng. Bà đ ngh k ph n th a k c a bà giao cho bà ế Xuân, bà Th ng qu n lý; đ ngh bà Đào, ch Ph ng tr l i nhà. ưở ượ ả ạ - Anh Nguy n Chí Đ t (sinh năm 1966), anh Nguy n Thu n Lý trình bày: Cha m các anh là ông Nguy n Chí Trai, bà Ông Th M nh cùng 03 ng i em c a các anh đ u đã ch t trên bi n khi v t biên vào năm 1982. Các ườ ế ượ anh đ ng ý v i ý ki n c a nguyên đ n v vi c chia th a k , xin đ c h ng th a k tài s n c a c H ng, c ế ơ ế ượ ưở ế ư Ng và giao cho bà Th ng, bà Xuân qu n lý. ưở - Bà Nguy n Th Xê (là con c a c H ng, c Ng ) th ng nh t v i trình bày c a các nguyên đ n v quan h ư ơ gia đình và yêu c u c a các nguyên đ n, k ph n th a k bà đ c h ng cho 02 con c a bà là Ph m Th Vui ơ ế ượ ưở và Ph m Th Liên. - L i khai c a ch Nguy n Th Thúy Loan, anh Nguy n Chí Đ c theo gi y y quy n l p ngày 21-5-2007 (đã đ c h p pháp hóa lãnh s ) thì ch Loan, anh Đ c y quy n cho ch Ph ng quy t đ nh m i s vi c liên ượ ượ ế quan đ n nh ng tranh ch p hay phân chia tài s n và nhà đ t bên Vi t Nam (Gi y y quy n này do ch ế Ph ng xu t trình theo đ n c a ch Ph ng đ ngày 25-3-2011, sau khi xét x s th m). ượ ơ ượ ử ơ Ch Loan có đ n (kèm theo văn b n y quy n) có n i dung xin v ng m t phiên tòa ngày 13-8-2009. V tài ơ s n tranh ch p cha m ch có ti n đóng góp, còn các cô chú khác không đóng góp gì. Sau năm 1975, m i ng i đi h t, ch còn mình ch Ph ng v i ông bà, đ ngh Tòa cho ch Ph ng l i nhà đ t tranh ch p. ườ ế ượ ượ ở ạ T i B n án dân s s th m s 3363/2009/DSST ngày 18-11-2009, Tòa án nhân dân Thành ph H Chí Minh ơ quy t đ nh: ế - Xác đ nh nhà đ t t i 263 Tr n Bình Tr ng là di s n th a k c a c Nguy n Văn H ng, c Lê Th Ng ; m i ế ư k ph n th a k đ c h ng là 10.655.687.000: 6 = 1.775.947.800 đ ng. ế ượ ưở - Bu c m con ch Ph ng và bà Đào giao l i nhà đ t tranh ch p cho bà Th ng, bà Xuân. Bà Th ng, bà ượ ưở ườ Xuân có trách nhi m tr cho các th a k khác b ng ti n mà h đ c h ng. ế ượ ưở - Ghi nh n vi c ông Nguy n Chí Tr i cho con là anh Nguy n Chí Đ c đ c nh n k ph n th a k c a ông. ượ ế Ngày 30-11-2009, ch Nguy n Th Thúy Ph ng có đ n kháng cáo có n i dung cho r ng c H ng, c Ng ượ ơ ư ch t đã quá 10 năm nên th i hi u kh i ki n v th a k không còn. ế ế Ngày 15-3-2011, ch Ph ng có đ n kháng cáo b sung n i dung: ượ ơ - Cha ch là ông Tr i không đ ng ý chia và đ ng ý cho ch qu n lý căn nhà này. Các đ ng th a k
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 6 pages?

 • Winter '18
 • hamon

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors