Sınavı sonunda başarısız ya da koşullu

This preview shows page 7 - 9 out of 11 pages.

sınavı sonunda başarısız ya da koşullu başarılı olan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılan sınavdır. (2) Sınavlar, Yüksekokul Müdürlüğünce bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanacak programa göre yapılır. Öğrenciler, sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarını ve/veya öğrenci karnelerini beraberinde getirmek zorundadırlar. Hangi sebep ve mazeretle olursa olsun bu zorunluluklara uymayan öğrenciler o sınava alınmazlar. Üniversite binaları dışında sınav yapılamaz. (3) Yazılı sınav kâğıtları iki yıl süre ile saklanır. Ara sınavlar MADDE 23 – (1) Bir dersin, bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihlerde ve nerede yapılacağı, Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir ve ilan edilir. (2) Bir günde, ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl için öngördüğü derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir. (3) Ara sınavlara, haklı ve geçerli bir nedenle katılamayanlar için; mazeretlerini, sınavı izleyen yedi eğitim-öğretim günü içinde bildirmeleri ve mazeretlerinin Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilmesi kaydıyla, mazeret sınavları açılır. Mazeret sınavlarının hangi tarihlerde açılacağını, Yüksekokul Yönetim Kurulu belirler ve ilan eder. Ayrıca, sağlıkla ilgili mazeretleri olan öğrencilerin bu konudaki mazeretlerinin, Devlet Üniversiteleri veya Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerinden alınmış veya Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Mediko Sosyal Başhekimliğinden alınmış raporlarla belgelenmesi gerekir. (4) Mazeretsiz olarak girilmeyen ara sınav notu sıfır (0) sayılır ve ara sınav not ortalaması buna göre hesaplanır. Yüksekokul Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilmeyerek mazeret ara sınavlarına alınmayan, ara sınavlara ve mazeret ara sınavlarına girmeyen öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına girebilirler.
(5) Bir dersin ara sınav not ortalaması; öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu notların toplamının, yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesiyle belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir. Yarıyıl sonu sınavları MADDE 24 – (1) Her dersin yarıyıl sonu sınavları, okutulduğu yarıyılın sonunda yapılır. Bir dersin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmek için; a) Teorik derslerin en az % 70’ine katılmak, b) Uygulamalı olan derslerde, uygulamaların en az % 80’ine katılmak, c) Uygulamalarda başarılı olmak ve en az 100 üzerinden 50 almak gerekir. (2) Güz ve bahar yarıyılı bitirme sınavları sonunda öğrenciler başarısız (F) ve koşullu başarılı (DD) ve (DC) aldıkları veya sınava girme koşullarını sağladıkları halde herhangi bir nedenle sınavına giremedikleri dersler için açılacak telafi sınavlarına girebilirler. Bu öğrencilerin yarıyıl içi sınav ve çalışmalarına ait notları aynen geçerli kabul edilir. Sınav notlarına itiraz MADDE 25 – (1) Öğrenciler, ara sınav sonuçlarının ve 100 üzerinden değerlendirilerek belirlenen yarıyıl sonu sınav notunun ilan edilmesinden itibaren üç gün içinde, Yüksekokul öğrenci bürosuna bir dilekçe ile başvurarak sınav kâğıdının yeniden incelenmesini isteyebilirler. Yüksekokul Müdürü sınav kâğıdının incelenmesi için biri sınavı yapan öğretim

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture