BEN CB16 g\u00ec \u0111\u00f3 \u00e0 CB162 ph\u1ea3 i kh\u00f4ng ANNIE Mmm n\u00f3 \u0111\u00f3 OK c\u00f2n ng\u00e0y th\u00e1ng ch\u00fang ta

Ben cb16 gì đó à cb162 phả i không annie mmm

This preview shows page 22 - 25 out of 32 pages.

BEN : CB16 gì đó, à CB162, phả i không? ANNIE: Mmm, nó đó, OK còn ngày tháng, chúng ta bắt đầ u khi nào? Mình nh , sinh nh t mình vào ngày 4 tháng 5 và nó là ngày ti ế p theo, v y ch c là ngày 5 tháng 5. BEN : L v ậy, dƣờng nhƣ không lâu đế n v y, ph i không? ANNIE : Không đâu, và chúng ta kế t thúc cu i tu n này, vào th 6, v y là ngày 15 tháng 7?
Image of page 22
LISTENING SKILL CAMBRIDGE IELTS 5 Mrs Trang Ielts Fb: Page 21 Phone: 098 904 02 82 Add: 12 Tr n Qu c To n, P.8, Q.3 BEN : Er ngày 16 ch , th 2 là ngày 12 mà. Đúng rồ i, nó khá d nh , gi hãy nhìn xem –“ Hãy cho bi ế t ý ki ế n c a b n v nh ng m ục dƣới đây củ a môn h ọc”, OK, cái đầ u tiên là gì? Oh, vi c t ch c môn h c. B ạn nghĩ sao? ANNIE : Er, môn h c rõ ràng? Ph i không nào? BEN : Ừ, mình nghĩ việ c t ch ức đã rõ ràng. OK, còn gì khác nữ a không? ANNIE : Th t t t là ngay bu i h ọc đầ u tiên, th y ấy đã cho tụi mình trƣớc cái đề cƣơng môn họ c, th t là h u ích, vì th ế , mình s ghi nh ận xét nhƣ vậy, đƣợ c ch ? Gi thì, ti ế p t c là nh ng ki ế n ngh để c i thi n, có m ột điề u không t t l ắm, mình nghĩ chúng ta lẽ ra nên có nhi u bài t ập hơn ngay từ lúc đầu, ý mình là ngay lúc đầu dƣờng nhƣ mọ i vi c d ch ết đi đƣợ c. BEN : Yeah. ANNIE: Mình nghĩ nó đã rấ t d và b t thình lình vào h c k 2 c a môn h c, chúng ta nh n hàng đố ng bài t ập để làm, bài đọ c và lu ận văn và nhiề u th khác. BEN : , s t ốt hơn nế u nó th m chí nhi ều hơn. OK, giờ là truy ền đạ t môn h c, có ph i nghĩa là vi c d y không? ANNIE : Yeah, mình cho là v ậy, mình nghĩ điể m th t s t ốt trong môn này là trình độ gi ng d y. Th t ra ý mình là có 1 vài giáo viên gi ỏi hơn – nhƣng trình độ nhìn chung thì t t. Hay hơn nhiề u nh ững môn khác mà mình đã họ c. BEN : Yeah, mình đồ ng ý. Hãy vi ết nhƣ vậy vào đi. Còn những đề ngh để c i thi n thì sao? ANNIE : Mình... Mình không nghĩ nó hoàn toàn tuyệ t v i khi chúng ta có các bu i th o lu n nhóm quá dài, kéo dài hang ti ếng đồ ng h nhƣ vậ y. Ý mình không ph i là chúng ta không nên th o lu n nhóm, mà chúng ta không nên th o lu n quá lâu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ANNIE : Gi , v tài li u và thi ế t b d ng c . BEN : Oh, cái hay c a m t s bu i là tài li ệu đƣợ c phát mi n phí. ANNIE : Ừ, mình nghĩ tấ t c tài li u th c s r t hay, và 1 vài cái thì r t tuy t n ữa, kèm đị a ch trang web và m i th . BEN : M c dù có m t v ấn đề v i tài li u h c là n i dung t khóa. ANNIE : ! Ch là không có đủ b n photo d tr trong thƣ việ n. Và n ế u b n không th n ắm đƣợ c n i dung t khóa trƣớ c bu i h c thì làm sao b n b ắt đầu bài đọc đƣợc? Và không có đủ máy vi tính. B n ph ải đợ i r ất lâu để nh ận đƣợ c 1 cái.
Image of page 23
LISTENING SKILL CAMBRIDGE IELTS 5 Mrs Trang Ielts Fb: Page 22 Phone: 098 904 02 82 Add: 12 Tr n Qu c To n, P.8, Q.3 BEN : OK, bài ki m tra v à đánh giá – oh, mình không bi ế t, r ất khó nói cho đế n khi chúng ta nh n l i bài t p vi ế t.
Image of page 24
Image of page 25

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 32 pages?

  • Fall '13

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture