Tháng 1 năm 1285 thoát hoan d? n 50 v ? n quân

This preview shows page 185 - 188 out of 299 pages.

Tháng 1 năm 1285, Thoát Hoan dẫ n 50 v n quân ti ến vào Đạ i Vi ệt. Đài phát thanh Mông Cổ M t D y chính th ức đổi tên thành đài Thoát Hoan Mấ t D y và phát đi lệ nh t ổng độ ng viên toàn qu c l n th hai. Đầu tháng 2 năm 1285, đạ i b n doanh c a Qu c Tu n t i i N i Bàng b Thoát Hoan cày nát. Qu c Tu n ph i tháo ch y s p m t, may có Y ế t Kiêu kiên quy ế t gi thuy n ch m i thoát ch ế t. Ti ếp sau đó là màn rút lui liên hoàn c a quân Tr n, rút th ng v Thăng Long. Giữa tháng 2, đài Thoát Hoan Mấ t D y phát đi lệnh sơ tán khẩ n c ấp để th c hi n k ế ho ch vườ n không nhà tr ng th n thánh. Sau khi rút kh ỏi Thăng Long, vua quan nhà Trầ n v n b quân Nguyên truy đuổ i h ng ngày, ch y quanh quanh h ế t mùa xuân, ch ng m y ch c mà d u chân đã in khắ p mi n b c. Quân Nguyên b đói ăn, không th t ập trung truy đuổ i. Mùa hè t i l i ph i đố i m t v i th i ti ế t hãm tài, kh không th t .
Image of page 185
186 Tháng 6 năm 1285, quân Trầ n b ắt đầ u t ph n công. Thoát Hoan chính th c bi ế t th ế nào là b cho ăn hành, chạ y s p m t m ới qua đượ c biên gi i. Chưa đầy 3 năm sau, tức năm 1288, Hố t T t Li t đã nóng lòng xâm lược Đạ i Vi t l n th ba. Thoát Hoan l ần trướ c chui ống đồ ng v nướ c nh c quá nên l n này l ại sang để v t vát m ặt mũi. Nhân Tông hỏ i Qu c Tu n: - Th ế gi ặc năm nay sao hả nh c ph ? Tu n phán m t câu: - Năm nay đánh giặ c nhàn. Th ế là Nhân Tông t tin đổi tên đài Thoát Hoan M t D ạy thành đài Thoát Hoan Ăn Hành. Quân Trầ n năm nay cũng không thèm rút khỏi Thăng Long. Thoát Hoan bao vây Thăng Long, quân Trầ n trong thành nã đạ n ra. Ban ngày Qu c Tu n ch o ngườ i sang xin gi ảng hòa, ban đêm thì cho từ ng toán ra đánh lén, đốt lương thự c. Thoát Hoan b c l ắm, điề u quân truy kích. Nhưng quân Trầ n ai n ấy đề u là anh hùng núp, quân Nguyên tìm chán chê cũng không ra, đành rút lui. Trong m t di n bi ế n khác, Tr n Khá nh Dư đem nhúng nước đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ Vân Đồ n. C u hoàng t Thoát Hoan v ốn ăn trắ ng
Image of page 186
khoùi 187 m ặc trơn lầ n th hai ph i tr i qua tình tr ng suýt ch ết đói trên lãnh thổ Đạ i Vi t. T i khi ch u không n i n a thì thây k m ặt mũi, thây kệ th th ng, v t chân lên c mà ch y. Qu c Tu ấn cho đóng cọ c trên sông B ạch Đằng, mánh cũ mà vô cùng hiệ u qu . Th y tri ều rút, đoàn thuyề n c a Ô Mã Nhi b c c xiên nát như tương bầ n. Sau th t b i thê th m l m th ba, dã tâm xâm lược Đạ i Vi t g ần như tắ t ngóm. Năm 1289, Qu c Tu ấn đượ c sách phong làm Hưng Đạo Đại vương, được phép ban tướ c, hi u cho b t k ai ông mu ốn. Nhưng do tính tình công chính nghiêm minh, ho ặc do nghĩ Nhân Tông giỡn chơi nên ông không bao gi s d ụng đặ c quy n này. Tháng 6 năm 1300, Quố c Tu n già y ế u m n ng, thu c thang ch y ch a su ốt 2 tháng cũng không ăn thua. Tháng 8 năm 1300, Quố c Tu ấn qua đờ i t i thái p V n Ki ếp. Anh Tông truy phong ông là Thái sư Thượ ng ph Thượ ng Qu ốc công Nhân Vũ Hưng Đạ o Đại vương. Người đờ i khi nh c t i v ẫn thườ ng g i ông là Đứ c Thánh Tr
Image of page 187
Image of page 188

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 299 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors