BUSINESS
29.50-Logistics-11-.docx

Ng i ươ gi i thi u các bên tham gia tranh ch p

Info icon This preview shows pages 6–8. Sign up to view the full content.

NG I: ƯƠ GI I THI U CÁC BÊN THAM GIA TRANH CH P T ng công ty d u khí Malaysia Petronas ký h p đ ng thuê tàu v i Công ty v n t i đ ng bi n Shinline sdn bhd đ thuê con tàu Podison ch ườ d u thô t Trung Qu c v Malaysia . H p đ ng quy đ nh ti n c c đ c Petronas tr tr n ướ ượ gói (lumpsum) là 307.500 USD. Ng i thuê yêu c u tàu ph i nh n là 600.000 ườ thùng d u thô t i c ng Thiên Tân (Trung Qu c). Khi tàu Podison đ n c ng Thiên ế Tân thì th i ti t đã r t x u nh ng tàu v n đ c phép bu c dây c p c u và nh n ế ư ượ hàng. Tuy nhiên ch vài gi sau gió th i m nh v i t c đ 35 h i lý/gi , sóng dâng cao đ n 6m. Tàu không th nh n hàng n a và đ c l nh tháo dây, di chuy n ra xa ế ượ c u c ng. Khi đó tàu m i ch nh n đ c 400.000 thùng d u. Khi thanh toán c c, ượ ướ Petronas ch tr cho ng i chuyên ch 181.331 USD tính t ng ng v i s hàng ườ ươ mà tàu th c ch . Shinline sdn bhd không đ ng ý và yêu c u thanh toán toàn b ti n c c. Tr c yêu c u đó, Petronas cho r ng n u h có tr ph n c c còn l i ướ ướ ế ướ thì h cũng bu c ch tàu ph i ch u ti n ph t do ch tàu đã không x p đ y đ ế toàn b lô hàng. 1. Gi i thi u v c ng Thiên Tân - Qu c gia: C ng hòa Nhân dân Trung Hoa. - V trí: C ng Thiên Tân n m trên b bi n c a thành ph Thiên Tân, V phía tây, c ng giáp v i Khu đô th m i c a Binhai New Area và Teda. V phía đông, c ng m ra v nh Bonhai. 3
Image of page 6

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

- Lo i c ng: c ng n c sâu/c ng sông. ướ - Di n tích c ng: 260km2. Di n tích tài phán 470km2. - Khí h u c ng: C ng Thiên Tân n m trong khu v c nhi t đ i gió mùa đi n hình c a th gi i. Hàng năm có m t mùa bão lũ di n ra t tháng 8- tháng 11. Vào ế mùa bão, các ho t đ ng b c d và neo đ u hàng hóa c a thuy n tàu đ u d b nh ị ả h ng. ưở 2. Gi i thi u v t ng công ty d u khí Malaysia Petronas ề ổ Petronas , vi t t t c a ế Petroliam Nasional Berhad , là m t công ty d u khí thu c s h u c a Malaysia , đ c thành l p ngày 17 tháng 8 năm ượ 1974 . Đ a ch đăng kí kinh doanh: 50603 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Malaysia. Công ty này thu c 100% s h u c a chính ph và đ c quy n khai thác ượ toàn b tài nguyên d u m và khí đ t ố ở Malaysia và gia tăng giá tr cho nh ng tài nguyên này. Petronas đ c x p vào nhóm ượ ế 500 công ty l n nh t th gi i. ế Hi n Petronas ho t đ
Image of page 7
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '14

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern