У деяких випадках прямо передбачених

This preview shows page 5 - 7 out of 10 pages.

У деяких випадках, прямо передбачених нормами Загальної частини КК, можевідбутися зміна тих обсягів (меж) санкцій, які зазначені в статтях Особливоїчастини кримінального закону.4.Чинність кримінального закону в просторі.Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі базується надвох основних принципах:територіальному і громадянства.Територіальнийпринципчинності (дії) закону про кримінальну відповідальність сформульований уст. 6 КК і полягає в тому, що особи, які вчинили злочин на території України,підлягають кримінальній відповідальності на підставі КК України.Такими особами є громадяни України, іноземці (крім тих, стосовно якихпитання про кримінальну відповідальність вирішується дипломатичним шляхом), атакож особи без громадянства.Злочин вважається вчиненим на території України у випадках, коли: 1) вінрозпочатий і закінчений на території України; 2) він підготовлений за межами5
України, а дії, що утворюють його, вчинені на території України; 3) суспільнонебезпечні дії були розпочаті або вчинені за межами України, а закінчені абозлочинний наслідок настав на території України (наприклад, постріл булозроблено з території Молдови, а смертельне поранення особи сталося на територіїУкраїни).Поняття території України визначається нормами державного та міжнародногоправа. Сфера застосування закону про кримінальну відповідальність поширюєтьсятакож на окремі об'єкти, які не є територією України.Принцип громадянства(його ще називають національним) означає, що громадяниУкраїни та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, яківчинили злочин за її межами, підлягають кримінальній відповідальності за ККУкраїни, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода наобов'язковість яких надана Верховною Радою України (ч. 1 ст. 7 КК).Якщо громадянин України або особа без громадянства, яка постійно проживає вУкраїні, за вчинений за кордоном злочин зазнали кримінального покарання замежами України, то вони не можуть бути притягнені до кримінальноївідповідальності за ці злочини (ч. 2 ст. 7 КК). Це положення випливає із ст. 61Конституції України, в якій сказано, що ніхто не може бути двічі притягнений доюридичної відповідальності одного виду за одне й те саме порушення.Згідно з ч. 1 ст. 9 КК, у разі вчинення зазначеними особами нового злочинуна території України, при його кваліфікації, призначенні за нього покарання,звільненні від кримінальної відповідальності чи покарання суд має врахуватиправові наслідки вироку суду іноземної держави.Крім розглянутих вище принципів дії закону про кримінальну відповідальністьу просторі, доктрина виділяє ще два додаткових принципи:універсальний тареальний.Універсальний принцип полягає в тому, що іноземці або особи безгромадянства, що не проживають постійно в Україні, які вчинили злочин за їїмежами, підлягають в Україні відповідальності у випадках, передбаченихміжнародними договорами (ст. 8 КК).Реальний принцип полягає в тому, що іноземці та особи без громадянства, що

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 10 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Haji
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture