21 24 \u0130BKANLI Su rdu r ulebilir Toplumsal Yap\u0131lar Elde Etmede Mahalle

21 24 ibkanli su rdu r ulebilir toplumsal yapılar

This preview shows page 23 - 25 out of 25 pages.

21-24.
Image of page 23
İ.B.KANLI / S rd r ülebilir Toplumsal Yapılar Elde Etmede “ Mahalle Kooperatifleri Olgusuna Ahi Sisteminin Temel 130 Research Journal of Politics, Economics and Management, January 2018, Vol:6, Issue:1, pp.107-131 ILO (International Labour Organisation) O_CODE:R193 , 27.03.2017. Internet Encyclopedia of Philosophy, “ John Dewey ”, , 14.04.2017. Kanlı, İmam Bakır (2016), “Sürdürülebilir Gelişmeyi Sağlamada Startejik Bir Araç: Mahalle Kooperatifleri”, Çağdaş Yerel Yönetimler , C.25, S.3, ss. 1-34. Karaca, Hatice (2015), “Ana Kaynaklarıyla Tü rk Ahili ğ i Ü zerine ”, Ahi Evran Ü niversitesi Sosyal Bilimler Enstit s Dergisi , C.2, S.1, s. 91-92. Kayadibi, Fahri (2000), “Anadolu Selçuklular Döneminde Ahi Teşkilatinda Eğitim”, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Konferansları Dergisi , S.26, s. 177-188. Kılınç, Murat (2010). “Ahiler ve Ahilik Kültürü” /005/57625f614d96bac524276bcad123b0afc247af2918005.pdf?name=AHİLİK.pdf , 04.04.2017. Mazak, Ali (2017), - degerler.pdf , 04.04.2017. Mori, Pier Angelo (2014), “Community and Cooperation: The Evolution of Cooperatives towards New Models of Citizens' Democratic Participation in Public Services Provision”, Annals of Public and Cooperative Economics , Vol.85, No.3, pp. 327-352. Özdemir, G., G. Keskin ve H. Özüdoğru (2011), “Türkiye’de Ekonomik Krizler ve Tarımsal Kooperatiflerin Önemi”, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , C.8, S.1, ss. 101-113. Özerkmen, Necmettin (2004), “Ahi ̇ li ğ in Tar i ̇ hsel Toplumsal Temeller i ̇ ve Temel Toplumsal Fonks i ̇ yonları – Sosyoloj i ̇ k Yakla s ̧ ı m ”, Ankara Ü niversitesi Dil ve Tarih-Co ğ rafya Fak ltesi Dergisi , C.44, S.2, s. 57-78. Öztürk, Nurettin (2015), “Ahilik Teşkilatı ve Günümüz Ekonomisi, Çalışma Hayatı ve İş Ahlakı Açısından Değerlendirilmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , S.7, ss. 1-12. Picciotti, Antonio, Andrea Bernardoni, Massimo Cossignani, and Luca F errucci (2014), “Social Cooperatives in Italy: Economic Antecedents and Regional Distribution”, Annals of Public and Cooperative Economics , Vol.85, No.2, pp. 213-231. Segu’i -Mas, Elies, Helena-Maria Bollas-Araya and Fernando Polo-Garrido (2015), “Sustainab ility Assurance on the Biggest Cooperatives of the World: An Analysis of their Adoption and Quality”, Annals of Public and Cooperative Economics , Vol.86, No.2, pp. 363-383. Temel, Hilal (2007), Ahilik Teşkilatının Halkın Eğitim ve Öğretimindeki Rolü , Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. UACT (Union of Agricultural Chambers of Turkey) - Odas%C4%B1/Haberler/ArtMID/470/ArticleID/1297/S252rd252r252lebilir- kalk%C4%B1nman%C4%B1n-yolu-kooperatiflerden-ge231iyor , 10.03.2017. UN, (United Nations), , 14.03.2107.
Image of page 24
Image of page 25

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 25 pages?

 • Summer '20
 • Dr joseph
 • Neighbourhood Cooperatives

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture