C châu á trong đó vi t nam đ c xem là đi m đ

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

c Châu Á trong đó Vi t Nam đ c xem là đi m đ n ượ ế ch i golf n t ng nh t trong năm 2017 đ c công nh n b i IAGTO dành cho khu ơ ượ ượ v c Châu Á và Châu Đ i D ng. ươ Các sân golf đ c khánh thành Vi t Nam trong nh ng năm g n đây đ u g n v i các ượ khu ngh d ng cùng nhi u d ch v đ ng c p tiêu chu n 5 sao, h ng t i m c đích ưỡ ướ h p d n khách du l ch ch i golf k t h p ngh d ng. ơ ế ưỡ 1.3. Chính sách Nhà n c,đ a ph ng ướ ươ Chi n l c và Quy ho ch t ng th phát tri n du l ch Vi t Nam đ n năm 2020, t m ế ượ ế nhìn 2030 xác đ nh du l ch golf là m t lo i s n ph m chuyên bi t quan tr ng, c n đ c quan tâm đ u t phát tri n m nh th i gian t i. D ki n năm 2018 s ti p t c ượ ư ế ế ban hành chính sách c i m , c i thi n môi tr ng đ u t theo h ng thông thoáng, ườ ư ướ thu n l i, c i cách th t c hành chính đ thu hút m nh m đ u t n c ngoài cho kinh ủ ụ ư ướ t Vi t Nam, trong đó có du l ch golf. ế
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

60 sân Golf n m trong quy ho ch xây d ng đ n năm 2020 đã đ c Th t ng Chính ế ượ ủ ướ Ph phê duy t, trong đó có đ n vài ch c sân t p Golf t i các t nh, thành ph . ế IAGTO ph i h p cùng S Du l ch TP Đà N ng đã ra m t Chi n l c Phát tri n Du ế ượ l ch Golf Đà N ng giai đo n 2017-2022. Đây là c s đ các doanh nghi p, đ a ơ ở ph ng làm căn c phát tri n th m nh v du l ch golf trong th i gian t i. ươ ế 1.4. Thông tin khác có nh h ng đ n SXKD c a đ n v ưở ế ơ Có thêm nhi u sân golf m i đ c xây d ng nh : ượ ư Các d án c a Vingroup: D án Sông Đu ng,D án Quy Nh n...
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '14
 • Mrs.Ha

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern