Surfxyz subplot321meshxyz şə k22 8 matlab vektor

This preview shows page 50 - 53 out of 83 pages.

>> surf(X,Y,Z) >> subplot(3,2,1);mesh(X,Y,Z) şə k.2.2-8 Matlab vektor v ə matris vasit ə sil ə verilmi ş ə d ə di informasiyalar ə sas ı nda diaqramlar ı n qurulmas ı n ı da t ə min edir. Bunun üçün Bar (X,k), Bar3 (X,k), pie (X), pie3 (X), pie (X,y), pie3 (X,y) ə mrl ə ri n ə z ə rd ə tutulmu ş dur. Bel ə ki, Bar (X,k), Bar3 (X,k) funksiyalar ı X ə d ə di massivi ə sas ı nda sütunvari iki v ə üçölçülü diaqram qurulmas ı n ı t ə min edir. k parametri il ə sütunlar ı n eni t ə yin edilir. Ə g ə r k parametri 100 F ə sil 2 Matlab 7 verilm ə yibs ə , paket avtomatik k=0.8 q ə bul edir ( şə k.2.2-9, 2.2- 10). pie (X), pie3 (X), pie (X,y), pie3 (X,y) funksiyalar ı is ə müvafiq olaraq, Y vektoru ə sas ı nda iki v ə üçölçülü dair ə vi diaqram v ə ayr ı lm ı ş sektorlu diaqram qurulmas ı n ı t ə min edir ( şə k.2.2-11, 2.2.-12). Burada b vektoru ayr ı lm ı ş sektoru t ə yin edir. b vektoru 0 v ə 1 elementl ə rind ə n t əş kil olunmu ş dur v ə length (Y)= length (b). 1 elementinin indeksi ayr ı lacaq sektorun dair ə d ə ki mövqeyini xarakteriz ə edir. M ə s ə l ə n, >> X=[1 2 3 4;1 2 4 5;2 3 4 8;7 8 9 1]; >> Y=[12 34 56 67]; >> Bar(X,0.85) şə k.2.2-9 >> X=[1 2 3 4;1 2 4 5;2 3 4 8;7 8 9 1]; >> Bar3(X,0.85)
Image of page 50
Riyazi proqram paketl ə ri 101 şə k.2.2-10 >> Y=[12 34 56 67]; >> pie3(Y) şə k.2.2-11 >> X=[1 2 3 4;1 2 4 5;2 3 4 8;7 8 9 1]; b=[0 1 0 0]; pie(Y,b) 102 F ə sil 2 Matlab 7 şə k.2.2-12 2.3 QRAF İ KL Ə R İ N REDAKT Ə OLUNMASI Matlab obyekt yönümlü sistem oldu ğ undan bütün qrafiki elementl ə r: qrafiki p ə nc ə r ə , koordinat oxlar ı , ə yril ə r, s ə thl ə r, m ə tn sah ə si müst ə qil obyektl ə r hesab olunur v ə bu obyektl ə rin xass ə l ə ri xüsusi funksiyalar vasit ə sil ə istifad ə çi t ə r ə find ə n idar ə oluna bil ə r. Bel ə ki, bu m ə qs ə dl ə n ə z ə rd ə tutulmu ş Set ( <obyekt>) funksiyas ı cari qrafiki obyektin xass ə si üçün yeni qiym ə t mü ə yy ə n edilm ə sini, get (<obyekt>) ə mri is ə obyektin xass ə si haqda m ə lumat ə ld ə etm ə yi t ə min edir. Bu funksiyalar ı n arqumentl ə ri üçün a ş a ğ ı dak ı standart funksiyalardan istifad ə olunur: gcf – cari qrafiki p ə nc ə r ə ; gca – cari koordinat oxu; gco – cari qrafiki obyekt. Qeyd ed ə k ki, bu obyektl ə r üçün xass ə l ə r a ş a ğ ı dak ı c ə dv ə ld ə ə ks olunmu ş dur.
Image of page 51
Riyazi proqram paketl ə ri 103 C ə dv ə l 2.3-1 Xass ə nin ad ı Ald ı ğ ı qiym ə tl ə r M ə nas ı Koordinat oxlar ı üçün Box On, off Ç ə rçiv ə Color R, G, B R ə ng Font Angle Normal, italic Ş riftin stili FontName M ə s.Arial Ş riftin ad ı FontSize 8,10,…,72 Ş riftin ölçüsü FontWeight Normal, bold, light, demi Ş riftin qal ı nl ı ğ ı Gridline Style -, --, :, -, none Şə b ə k ə x ə tl ə rinin tipi Visible On v ə ya off Oxlar ı n görünm ə z olmas ı Line Width Tam ə d ə d Oxlar ı n qal ı nl ı ğ ı XColor, YColor R, G, B R ə ng XDir, YDir Normal, reverse Oxun istiqam ə ti X Axislocation Top, botom Y Axislocation Right, left Oxlar ı n yerl əş m ə si Xlim, Ylim [a, b] Ald ı ğ ı qiym ə tl ə r interval ı XScale, YScale Linear, log Ş kala XTick, YTick Vektor Bölünm ə markerl ə rinin koordinatlar ı Ticklabel Zero, one, three, Vive Bölünm ə markerl ə rinin ad ı Ə yri üçün Color R, G, B R ə ngi Line Style -, --, :, -, none X ə ttin növü Line Width Tam ə d ə d X ə ttin qal ı nl ı ğ ı Marker o, s,…. (bax c ə dv ə l Markerin tipi 104 F ə sil 2 Matlab 7 Xass ə nin ad ı Ald ı ğ ı
Image of page 52
Image of page 53

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 83 pages?

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors