Rambøll har for da gennemført en survey blandt

 • No School
 • AA 1
 • 224

This preview shows page 107 - 110 out of 224 pages.

Rambøll har for DA gennemført en survey blandt personalean- svarlige/direktøren på arbejdssteder med mindst fem ansatte. De adspurgte virksomheder repræsenterer 12 pct. af de beskæf- tigede på virksomheder med mere end fem ansatte. Virksomhederne har afgivet deres svar i september og oktober 2014. Ud af en stikprøve på 3.503 arbejdssteder har 1.405 svaret. Det svarer til en svarprocent på 40,1 pct. Stikprøven er udvalgt på en måde, så arbejdssteder med 50 eller flere ansatte er op- prioriteret, da en relativt stor del af den samlede beskæftigelse er ansat på disse arbejdssteder. Offentlige virksomheder er også opprioriteret for at opnå et tilstrækkeligt sammenlig- ningsgrundlag mellem offentlige og private virksomheder. Da der er tale om en stikprøve, er tallene behæftet med stikprø- veusikkerhed. F.eks. betyder det, at andelen på 53 pct. af de adspurgte virksomheder, der svarer, at de i meget høj eller i høj grad er motiveret af regler og krav, med 95 pct. sandsynlighed ligger i intervallet 50-56 pct. Det giver en usikkerhed på ±2,6 pct.point. I forhold til svar om medarbejdernes trivsel som motiverende faktor er usikkerheden ±1,5 pct.point. Med 1.405 adspurgte virksomhed vil usikkerheden ligge på maksimalt ±3 pct.point. Kilde: Rambøll (2014). Mange jobåbninger øger chancen for at finde nyt job Mange muligheder for at søge nye græsgange En arbejdsskade med varigt mén eller erhvervsevnetab behøver ikke at føre til, at den tilskadekomne mister til- knytningen til arbejdsmarkedet. Der er mange mulighe- der for at finde et andet arbejde, der passer til den enkel- tes arbejdskapacitet. I Danmark er der således årligt op mod 800.000 jobåbnin- ger, jf. DA (2014). Dette er på trods af, at Danmark i en årrække har befundet sig i en beskæftigelsesmæssig krise.
Image of page 107
108 Dansk jobmobilitet tilhører den internationale topklasse. 27 pct. af alle beskæftigede er nyansatte, jf. figur 3.3. Figur 3.3 ANM.: Nyansatte er her afgrænset til personer, der har været i deres nuvæ- rende job i mindre end tre måneder. De nyansatte kan komme fra et andet job, fra ledighed eller have været uden for arbejdsmarkedet, f.eks. som studerende. Antallet af nyansatte er opregnet fra kvartals- til årsniveau. KILDE: Egne beregninger på baggrund af Eurostat. Seks ud af ti jobskiftere er fagligt mobile Omkring 30 pct. af lønmodtagere, som skifter job, skifter både branche og arbejdsfunktion, dertil kommer omkring 30 pct., som enten skifter branche eller arbejdsfunktion. Sammenlagt er 60 pct. af jobskiftere, således ”fagligt mo- bile”, jf. figur 3.4. Høj andel af nyansatte i Danmark 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 Tyrkiet Sverige Finland Danmark Island Spanien Letland Frankrig Estland Østrig Norge Cypern Tyskland Slovenien Portugal Belgien Polen Irland Litauen Storbritannien Ungarn Bulgarien Italien Luxembourg Malta Holland Tjekkiet Slovakiet Rumænien Grækenland Nyansættelser som andel af beskæftigede, pct., 2008-2013
Image of page 108
109 Figur 3.4 ANM.: Mobiliteten er opgjort som samlet jobafgang, som andel af det gen- nemsnitlige antal lønmodtagere i løbet af juni 2011-maj 2012. Der er kun medtaget personer, hvor der er valide oplysninger om arbejds- funktionerne. Se DA (2014) for en gennemgang af beregningsforud-
Image of page 109
Image of page 110

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 224 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors