ng kay Atty Pasion Flores sapagkat kailangan iyon upang higit na kuminis at

Ng kay atty pasion flores sapagkat kailangan iyon

This preview shows page 24 - 26 out of 254 pages.

ng kay Atty Pasion-Flores, sapagkat kailangan iyon upang higit na kuminis at maging episyente ang pagsasaling teknikal. Nitóng 2008 ay narinig ko namang iniuulat ni Bernadette Sembrano ang hiling ng LRT na bumili ng mga bagong tren. Kailangan daw ito upang mapalitan ang mga lumang tren at upang higit na mapaglingkuran ang mga mananakay. “ Mananakay ”? Ilang beses ko na itong narinig at palagay ko’y iniuso ni Elena Bautista, dáting tagapangulo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ito ang likha niyang katapat ng hiram na “ komyuter ”(commuter). Mas mainam bang idagdag sa ating bokabularyo ang likhang “ mananakay ”? O dapat na táyong masiyahan sa hiram na “ komyuter ”? Malinaw din sa aking mga binanggit na halimbawa na ang pagsasalin ay isang gawaing pang-araw-araw. Hindi ito gawain lámang ng mga ekspertong tagasalin at para sa pormal na trabaho ng pagsasalin ng mga aklat. Nápapasok ang kahit sino sa pagsasalin kapag may nagtanong ng isang salita na hindi nitó maintindihan. Halimbawa’y ang isang ama na biglang tinanong ng anak kung bakit may tinatawag na “bawal na gamot.” Kailangang isalin ng ama ang “bawal na gamot” sa wikang maiintindihan ng anak. Dahil naman sa mabilis na pagbabago ng kaligirang panlipunan, lalo na dahil sa dagsa ng modernong teknolohiya, may nadadagdag na hiram na kaalaman
Image of page 24
ANG PAGSASALIN AT PAGPAPAUNLAD SA WIKANG PAMBANSA xxv sa ating bokabularyo at kailangan nating tandaan sa pamamagitan ng orihinal nitóng pangalan o sa pamamagitan ng isang likhang katumbas. Sa alinmang paraan, nagsasagawa táyo ng pagsasalin. Hindi rin ito nangangahulugang lagi ng paghahanap ng wastong katumbas. Hindi mawawala ang tradisyonal at normatibong pagtingin sa pagsasalin, lalo na sa mga tagasaling hinubog sa pamantayan ng “katapatan” na ginamit noon sa pagsasalin ng Bibliya at mga klasik na Griego at Romano. Subalit higit kaysa nakamihasnang tagisan ng dalawang wika ang pagsasalin. Nagaganap ito sa loob ng pagtatagpo ng mga tradisyon, kasaysayan, atbpang sangkap na nakatimo sa wika at panitikan ng isinasalin at sa wika at panitikan ng pinagsasalinan. Kayâ bukod sa kadalubhasaan sa mga wikang ginagamit sa pagsasalin, kailangan ng tagasalin na maalam sa buong lawak ng araling pangkultura. Hindi rin isang walang-damdaming teknisyan ang tagasalin. Sa halip, isa siyang tao na may sariling karanasan, hilig, at mga layunin sa isip na umaapekto sa kaniyang bawat pasiya, mula sa isinagawa niyang pagpilì sa isang akdang isasalin at hanggang sa paghubog ng pangungusap at pagtatalaga ng salita sa wikang pinagsasalinan. Sa madalîng salita, isang masalimuot na gawain ng muling paglikha mismo ang pagsasalin. Pagsasalin Bílang Disiplina Ang aklat na ito ay isang panimulang hakbang upang ipakilála ang pagsasalin bílang isang bukod na disiplina. Nakalatag dito ang naganap na paghubog sa konsepto ng pagsasalin sa Kanluran (Lahat ng mga isinaling teorya’t pag-aaral sa bahaging “Sipat Kanluran.”) at
Image of page 25
Image of page 26

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 254 pages?

 • Summer '17
 • Ms. Ana Cristina fortes

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes