Course Hero Logo

Aannnxxiiieeetttyy iiiiiiiii nnnaallllyy

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 12 - 14 out of 348 pages.

aannnxxiiieeetttyy,,,,, IIIIIIIII ±nnnaallllyy hhheeeaarrrdd ttthhheee cccllaannnggiiinnngg oooff ccchhhaaiiinnnsss ooonnn ttthhheee ooottthhheeerrr sssiiiddeee oooffttthhheee ddoooooorrr.....TTTTTTThhheee mmmaannn wwhhhooo wwaallkkeeedd iiinnn ssseeeeeemmmeeedd eeevvveeennn mmmooorrreee nnneeerrrvvvooouuusss ttthhhaannn IIIIIIIII wwaasss.....HHHHHHHHeee ggllaannnccceeedd aattt mmmeee,,,,, hhhiiisss ffaaccceee ssscccrrreeewweeedd uuupp iiinnn aa wwooorrrrrriiieeedd wwiiinnnccceee,,,,, aannndd hhheeequuuiiiccckkllyy aavvveeerrrttteeedd hhhiiisss ggaazeee wwhhheeennn IIIIIIIII llooooookkeeedd bbbaaccckk..... HHHHHHHHeee ddiiiddnnn’’ttt mmmooovvveee ffaarrrffrrrooommm ttthhheee rrroooooommm’’sss eeennntttrrraannnccceee,,,,, aasss iiiff hhheee ddiiiddnnn’’ttt rrreeeaallllyy wwaannnttt tttooo eeennnttteeerrr ttthhheeevvviiisssiiitttaatttiiiooonnn rrroooooommm..... HHHHHHHHeee wwaasss aa yyooouuunnngg,,,,, nnneeeaatttllyy ggrrroooooommmeeedd AAAAAAAAffrrriiicccaannn AAAAAAAAmmmeeerrriiicccaannnmmmaannn wwiiittthhh ssshhhooorrrttt hhhaaiiirrr——ccclleeeaannn----ssshhhaavvveeennn,,,,, mmmeeeddiiiuuummm ffrrraammmeee aannndd bbbuuuiiilldd——wweeeaarrriiinnngg bbbrrriiigghhhttt,,,,, ccclleeeaannn pprrriiisssooonnn wwhhhiiittteeesss..... HHHHHHHHeee llooooookkeeedd iiimmmmmmeeeddiiiaattteeellyy ffaammmiiilliiiaarrrtttooo mmmeee,,,,, lliiikkeee eeevvveeerrryyooonnneee IIIIIIIII’’dd ggrrrooowwnnn uuupp wwiiittthhh,,,,, ffrrriiieeennnddsss ffrrrooommm sssccchhhooooooll,,,,, ppeeeooopplleeeIIIIIIIII ppllaayyeeedd sssppooorrrtttsss ooorrr mmmuuusssiiiccc wwiiittthhh,,,,, sssooommmeeeooonnneee IIIIIIIII’’dd tttaallkk tttooo ooonnn ttthhheee ssstttrrreeeeeetttaabbbooouuuttt ttthhheee wweeeaattthhheeerrr..... TTTTTTThhheee gguuuaarrrdd sssllooowwllyy uuunnnccchhhaaiiinnneeedd hhhiiimmm,,,,, rrreeemmmooovvviiinnngg hhhiiissshhhaannnddcccuuu²sss aannndd ttthhheee ssshhhaaccckklleeesss aarrrooouuunnndd hhhiiisss aannnkklleeesss,,,,, aannndd ttthhheeennn lloooccckkeeedd eeeyyeeesss
wwiiittthhh mmmeee aannndd tttooolldd mmmeee IIIIIIIII hhhaadd ooonnneee hhhooouuurrr..... TTTTTTThhheee ooo´ccceeerrr ssseeeeeemmmeeedd tttooo ssseeennnssseeettthhhaattt bbbooottthhh ttthhheee pprrriiisssooonnneeerrr aannndd IIIIIIIII wweeerrreee nnneeerrrvvvooouuusss aannndd tttooo tttaakkeee sssooommmeee pplleeeaasssuuurrreeeiiinnn ooouuurrr ddiiissscccooommmffooorrrttt,,,,, ggrrriiinnnnnniiinnngg aattt mmmeee bbbeeeffooorrreee tttuuurrrnnniiinnngg ooonnn hhhiiisss hhheeeeeell aannnddlleeeaavvviiinnngg ttthhheee rrroooooommm..... TTTTTTThhheee mmmeeetttaall ddoooooorrr bbbaannnggeeedd llooouuuddllyy bbbeeehhhiiinnndd hhhiiimmm aannnddrrreeevvveeerrrbbbeeerrraattteeedd ttthhhrrrooouuugghhh ttthhheee sssmmmaallll sssppaaccceee.....TTTTTTThhheee cccooonnnddeeemmmnnneeedd mmmaannn ddiiiddnnn’’ttt cccooommmeee aannnyy cccllooossseeerrr,,,,, aannndd IIIIIIIII ddiiiddnnn’’ttt kknnnooowwwwhhhaattt eeellssseee tttooo ddooo,,,,, sssooo IIIIIIIII wwaallkkeeedd ooovvveeerrr aannndd ooo²eeerrreeedd hhhiiimmm mmmyy hhhaannndd..... HHHHHHHHeeessshhhooooookk iiittt cccaauuutttiiiooouuusssllyy..... WWWWWWeee sssaattt ddooowwnnn aannndd hhheee sssppoookkeee ±rrrsssttt.....

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 348 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture