z M P r 2 ax a M P r r Bài toán uốn xoắn đồng thời Xác định phản lực liên kết

Z m p r 2 ax a m p r r bài toán uốn xoắn

This preview shows page 2 - 5 out of 8 pages.

z M P r 2 . ax a M P r r Bài toán uốn xoắn đồng thời * Xác định phản lực liên kết - Dời các lực trên bánh răng về trục thanh 1/ Vẽ các biểu đồ nội lực cho trục z y x 2 P Kết quả 2 z M 2 ax M a P 4 P z y x 2 P a P + Bánh răng tại C 4 P 2 2 . z M P r 2 . ax a M P r
Image of page 2

Subscribe to view the full document.

13/11/2014 3 Bài toán uốn xoắn đồng thời **Một vài trường hợp khác z y x t P z y x z y x t P z y x z y x t P z y x z M z M z M Bài toán uốn xoắn đồng thời **Một vài trường hợp khác z y x z y x x M z y x z y x x M Bài toán uốn xoắn đồng thời HCM 08/2014 Applied Mechanic Hochiminh city University of Technology 2 z M 2 ax M 1 z M 1 ax M 1 P a P 3 P 2 P a P 4 P M x B y B x E y E a a a a A B D C E * Xác định phản lực liên kết - Dời các lực trên bánh răng về trục thanh 1/ Vẽ các biểu đồ nội lực cho trục 1 2 1 1 2 2 .2 120kN.cm; . 60kN.cm .2 400kN.cm; . 120kN.cm ax a ax a z z M P r M P r M P r M P r Bài toán uốn xoắn đồng thời Điều kiện cân bằng : 0 0 0 0 Ax i Ay i x y M F M F F F * Xác định phản lực liên kết 1/ Vẽ các biểu đồ nội lực cho trục 3 1 4 2 1 2 1 2 3 4 .3 .2 . 0 .3 .2 . 0 0 0 y ax ax x x x y y B a P a M P a M B a P a P a B P P E B P P E 26 / 3kN 25 / 6kN 22 / 3kN 29 / 6kN x y x y B B E E        
Image of page 3