Vâng c� nhân tôi nghĩ thị trƣờ ng ch ứ ng khoán ph ả i ch ị u trách nhi ệm Tôi

Vâng c? nhân tôi nghĩ thị trƣờ ng ch ứ ng

This preview shows page 31 - 32 out of 32 pages.

Vâng, cá nhân tôi nghĩ thị trƣờ ng ch ng khoán ph i ch u trách nhi ệm. Tôi nghĩ họ đã kỳ v ng quá nhi ều vào công ty và sau đó chắ c h n tình hình tr nên t i t khi công ty không ho ạt động đƣợ c. Th trƣờ ng l ra nên có s mong đợ i th c t ế hơn. Và tôi không tán thành v i em v chi ế n d ch qu ảng cáo Karin à. Đó là nơi họ đã có thể làm v i s c i ti ế n để thúc đẩ y doanh s . Dù sao, hãy xem xem các em th hi ện nhƣ thế nào... SECTION 4 OK, t t c các em đã ổn đị nh ch ng i h ết chƣa? Vâng, trƣớ c h ế t, xin chào đón các em đế n v i trƣờng đạ i h c Cardiff. Tôi có m t đây để gi i thích cho các em bi ế t chúng tôi có th cung c p cho các em nh ng gì. Bây gi , là m t sinh viên m i c ủa trƣờ ng, ch c h n các em s c n m ột vài hƣớ ng d ẫn để giúp các em s d ụng thƣ việ n hi u qu ph c v cho vi c h c t p và nghiên c u. M t s em có yêu c u m t chuy ế n
Image of page 31
LISTENING SKILL CAMBRIDGE IELTS 5 Mrs Trang Ielts Fb: Page 30 Phone: 098 904 02 82 Add: 12 Tr n Qu c To n, P.8, Q.3 tham quan hƣớ ng d n toàn b ngôi trƣờng nhƣng chúng tôi thấy điề u này s làm m ọi ngƣờ i them r i. Vì v y, trong tu ần đầ u tiê này, chúng tôi s t ch c m t lo t các bu i nói chuy n, t p trung vào nh ng khía c nh khác nhau c ủa thƣ việ n và ngu n thông tin c ủa nó. Các em cũng nhậ n ra r ằng để có th l ấy đƣợ c nhi u thông tin nh t t thƣ việ n, các em th c s c n ph i thành th o máy tính, vì th ế trong h c k này, chúng tôi s t ch c các l p h c nh , chúng s giúp các em theo k p quy trình cách truy c p vào thông tin trên máy vi tính nhƣ thế nào. OK, bây gi ờ, cho phép tôi đƣa ra các hạ ng m c n ội dung đế n các em. Các em s nh n th y là máy vi tính đang dần đƣợ c s d ng ngày càng nhi u n hƣ mộ t công c nghiên c u. Nhi u sinh viên th c hi n h u h ế t các nghiên c ứu trên internet và máy vi tính thƣ việ n thì luôn k ế t n i m ng. Bi ết đƣợ c nhu c u c a mình, các em s th ấy mình đã sẵ n sàng ti ế t ki ệm thông tin lƣu trữ trong không gian máy tình cá nh ân để có th in ra khi nào các em c n. Các em có th nghĩ đây là cách nhanh nhất để l ấy thông tin nhƣng đƣờ ng d n có th b ch m. Rõ ràng các em có th tìm th y r t nhi u trên m ạng nhƣng phầ n l n là nh ng thông tin vô b b ởi vì chúng đƣợ c t i t nh ng ngu n d li u kh ng l - vì th ế r t quan tr ọng. Các em cũng sẽ nh n th ấy thƣ việ n có ch a m t vài CD-ROMS vào máy tính t nh ng ngu n tham kh o chuyên môn ví d nhƣ MLA. Điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể m r ng nh ng cái chúng tôi cung c p v i m t chi phí thêm r t ít và ti ế t ki m cho chúng tôi có th đầu tƣ vào ngày càng nhiều sách hơn. CD -ROMS ch a y chang nh ững thông tin nhƣ sách tham khả o b i vì c 2 cái đều đƣợ c c p nh t cùng nhau. Bây gi h u h ế t các em s c n tham kh o nh ững bài báo chuyên đề cho vi c c a mình và các em s nh ận ra mình cũng có thể truy c p chúng b ng tr c tuy ế
Image of page 32

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 32 pages?

  • Fall '13

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture