Những kênh truyền dẫn trung gian làm biến

Info icon This preview shows pages 99–101. Sign up to view the full content.

những kênh truyền dẫn trung gian làm biến độc lập gồm: Tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu; Tỷ lệ tăng trưởng vốn; Tỷ lệ thanh toán nợ trên GDP thực; Quy mô nợ nước ngoài đối với GDP thực; Tỷ lệ đầu tư trên GDP thực; và một biến phụ thuộc là tỷ lệ tăng trưởng thực hàng năm. Tuy nhiên, sau khi thực hiện chạy mô hình và tiến hành kiểm định sự có mặt của biến không cần thiết, bài viết đã loại khỏi mô hình hai biến không cần thiết là GCAP i (Tỷ lệ tăng trưởng vốn) và GFIGD i (Tỷ lệ đầu tư trên GDP thực). Điều này cũng đồng nghĩa với việc mô hình đã bỏ bớt 2.63% giải thích được sự biến động của tỷ lệ tăng trưởng thực hàng năm. Như vậy, mô hình còn lại có ba biến có giải thích cho biến Y i (Tỷ lệ tăng trưởng thực hàng năm) với độ tin cậy 89% , đó là các biến EXPO i (Tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu), DSERGDP i (Tỷ lệ thanh toán nợ trên GDP thực) và DEBGDP i (Quy mô nợ nước ngoài đối với GDP thực). Đồng thời, với ba biến được chọn bài viết cũng như thực hiện kiểm định các khuyết tật của mô hình đã ước lượng và thu được các kết quả như mô hình không có hiện tượng đa cộng tuyến, không có hiện tượng tự tương quan và không xảy ra hiện tượng phương sai thay đổi. Từ kết quả hồi quy của mô hình đã điều chỉnh, ta đi đến kết luận tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thực có mối quan hệ đồng biến với tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu và quy mô nợ nước ngoài trên GDP thực, bởi sự tác động dương của những yếu tố này lên tăng trưởng kinh tế, trong đó sự tác động của quy mô nợ nước ngoài trên GDP thực được xem là không đáng kể khi hệ số của nó thu được từ mô hình ước lượng là 0.001356. Đối với tỷ lệ thanh toán nợ trên GDP thực có hệ số thu được từ mô hình là -3.845316 thì mối quan hệ của nó với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thực là nghịch biến, điều này có nghĩa là tỷ lệ thanh toán nợ trên GDP thực đã tác động âm một
Image of page 99

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 90 CHƯƠNG 3 NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt cách mạnh mẽ lên tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thực của Việt Nam. Như vậy, để ước lượng đúng sự tác động của nợ lên tăng trưởng kinh tế nhằm đưa ra những chính sách phát triển kinh tế, chúng ta cần xác định những biến số phù hợp thông qua việc phân tích kỹ môi trường kinh tế, bởi ở mỗi quốc gia khác nhau thì sự tác động của nợ lên tăng trưởng kinh tế thông qua các kênh truyền dẫn cũng sẽ khác nhau.
Image of page 100
Image of page 101
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '18
 • Thang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern