3 nhóm giải pháp nâng cao hiệu suất hoạt

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 6 - 12 out of 113 pages.

2.3 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu suất hoạt động của tài sản cố định ..................... 90 4.2.4 Giải pháp giảm tỷ trọng khoản phải thu trong tổng tài sản .................................. 92 4.2.5 Giải pháp cải thiện khả năng thanh toán tức thời ................................................. 94
Image of page 6

Subscribe to view the full document.

4.2.6 Giải pháp nhằm tăng khả năng sinh lời thông qua việc sử dụng đòn bẩy tài chính ....................................................................................................................................... 96 KẾT LUẬN ................................................................................................................. 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................... 101
Image of page 7
i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Stt Ký hiệ u Nguyên nghĩa 1 DN Doanh nghi p 2 CP Chi phí 3 DT Doanh thu 4 DTT Doanh thu thu n 5 EBIT L i nhu ận trƣớc lãi vay và thuế 6 EBT L i nhu ận trƣớ c thu ế 7 LNST L i nhu n sau thu ế 8 ROA T su t sinh l i sau thu ế c ủa tài sả n 9 ROAe T su t sinh l i kinh t ế c ủa tài sả n 10 ROE T su t sinh l i v n ch s h u 11 SXKD S n xu t kinh doanh 12 TSCĐ Tài sả n c đị nh 13 TSLĐ Tài sản lƣu độ ng 14 TSNH Tài sả n ng n h n 15 TSDH Tài sản dài hạ n 16 TTS T ổng tài sả n 17 VKD V n kinh doanh 18 VCSH V n ch s h u
Image of page 8

Subscribe to view the full document.

ii Stt Ký hiệ u Nguyên nghĩa 19 KPT Kho n ph i thu 20 HĐ ĐT Ho ạt động đầu tƣ 21 HĐ TC Ho ạt động tài chính 22 GVHB Giá vốn hàng bán 23 QLKD Qu ản lý kinh doanh 24 HTK Hàng tồ n kho 25 ASM Công ty cổ ph n t ập đoàn Sao Mai 26 S96 Công ty cổ ph ần Sông Đà 9.06 27 TNHH Trách nhiệ m h u h n 28 SX và TM S n xu ất và thƣơng mạ i
Image of page 9
iii DANH MỤC BẢNG, BIỂU Stt S hi u N i dung Trang 1 Bi u 3.1 Cơ cấ u t ch ức công ty 37 2 B ng 3.1 S bi ến động các khoả n m c thu ộc Tài sả n - Ngu n v n 46 3 B ng 3.2 S bi ến động các khoả n m c thu c k ế t qu kinh doanh 51 4 B ng 3.3 T l chi phí/DTT củ a doanh nghi ệp qua các năm 52 5 B ng 3.4 S bi ến động các khoả n m ục dòng tiề n 57 6 B ng 3.5 Phân tích khả năng thanh toán 58 7 B ng 3.6 So sánh khả năng thanh toán 59 8 B ng 3.7 Phân tích hiệ u su t ho ạt độ ng 60 9 B ng 3.8 So sánh hiệ u su t ho ạt độ ng 62 10 B ng 3.9 Phân tích khả năng sinh lờ i 63 11 B ng 3.10 So sánh khả năng sinh lờ i 65 12 B ng 3.11 Phân tích đòn bẩ y kinh doanh 65 13 B ng 3.12 Phân tích đòn bẩy tài chính 66 14 B ng 3.13 So sánh đòn bẩy tài chính 67 15 B ng 3.14 T ốc độ tăng trƣởng doanh thu qua các năm 75 16 B ng 3.15 Ch tiêu biến đổ i theo doanh thu 78 17 B ng 3.16 Báo cáo kế t qu kinh doanh d báo 78 18 B ng 3.17 B ảng cân đố i k ế toán dự báo 79 19 B ng 3.18 Báo cáo lƣu chuyể n ti n t d báo 80
Image of page 10

Subscribe to view the full document.

1 LỜI NÓI ĐẦU 1. Tính c p thi ế t c ủa đề tài Trong b i c nh n n kinh t ế Vi ệt Nam đã và đang hộ i nh ập sâu rộng vào khu vự c ASEAN nói riêng và nề n kinh t ế toàn cầu nói chung, từng bƣớ
Image of page 11
Image of page 12
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes