� � ữ câu trong bài đ c gi i thích và di n đ t còn dài dòng không nêu b t đc ý

? ? ữ câu trong bài đ c gi i thích và di n đ

This preview shows page 3 - 4 out of 4 pages.

câu trong bài đ c gi i thích và di n đ t còn dài dòng, không nêu b t đ c ý. ượ ượ - Cohesion: + Ý các câu đã khá liên quan đ n nhau. Bài có s d ng t đ ng nghĩa, linking words ế đ k t n i các câu v i nhau khá t t ế Vocabulary 6.5 + Có s d ng đ c “topic-vocabulary" t v ng theo ch đ , dùng t khá ượ chính xác, đa d ng. ph n này, các em nên dùng th t nhi u các c m t trong sách Topic Vocabulary by NgocBach. T t nh t m i kh thân bài nên s d ng t m 3~4 collocations Grammar 6.5 + sai m t vài l i ng pháp và chính t + Ch a s d ng đ c câu đi u ki n, m nh đ quan h nhi u ư ượ L u ý: câu đi u ki n, m nh đ quan h là các câu trúc d dùng nh ng ăn ư ư đi m r t t t khi vi t bài IELTS Task 2. Các em có th s d ng câu Explain more ế ể ử khi gi i thích các main idea 2 kh thân bài.
Image of page 3
Overall 6.5 C g ng chú ý ph n di n đ t đ các ý đ c liên k t và thuy t ượ ế ế ph c h n. Bên c nh đó, em nên c g ng s d ng nhi u ơ collocations h n v i ch đ này, s giúp band đi m đ c cao ơ ượ h n. ơ
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 4 pages?

  • Fall '13

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture