Furnizimet sipas t� cilave personi i tatueshëm i trajton mallrat ose shërbimet

Furnizimet sipas t? cilave personi i tatueshëm i

This preview shows page 13 - 15 out of 36 pages.

Furnizimet sipas të cilave personi i tatueshëm i trajton mallrat ose shërbimet e biznesit jo për t’i përdorur për qëllimet e veprimtarisë njihen si përdorim privat i mallrave ose shërbimeve të veprimtarisë dhe konsiderohen furnizime kundrejt pagesës për qëllime të TVSH-së. Ngjasojnë me furnizime shërbimi të kryera kundrejt pagesës edhe rastet e furnizimit të shërbimeve të kryera pa pagesë nga një person i tatueshëm për nevojat e tij personale apo të stafit të tij, apo përgjithësisht për qëllime të ndryshme nga ato të veprimtarisë së tij ekonomike. Si për shembull kur një person i tatueshëm arkitekt i bën dizenjimin e shtëpisë djalit të vet pa pagesë. Në këtë rast arkitekti kryen një furnizim kundrejt pagesës. 2.1.3 Vetëfurnizimi Vetfurnizim quhet veprimi me anë të të cilit personi i tatueshëm me ose pa ndërhyrjen e një të treti, merr një mall (furnizim malli) apo një shërbim nga mallrat, elementet apo mjetet që i përkasin dhe janë në përdorim të veprimtarisë ekonomike të personit të tatueshëm (furnizim shërbimi), për t’i përdorur për qëllime të veprimtarisë së tij ekonomike të tatueshme. Personi i tatueshëm konsiderohet se ka kryer një vetëfurnizim të mallrave dhe shërbimeve me kushtin që këto mallra e shërbime të përdoren për qëllime të veprimtarisë ekonomike të tatueshme, jo të përjashtuar të personit të tatueshëm. Konsiderohet si furnizim kundrejt pagesës nga personi i tatueshëm furnizimi i mallrave të prodhuara, të ndërtuara, të nxjerra, të përpunuara, të blera, të importuara ose shërbimet e kryera në kuadër dhe për qëllime të veprimtarisë së tij ekonomike të tatueshme. Personi i tatueshëm i furnizon dhe gjithashtu i trajton këto mallra ose shërbime si furnizime të marra prej tij, për qëllime të veprimtarisë ekonomike të tatueshme, duke aplikuar zbritshmërinë e TVSH-së. Për këtë, personi i tatueshëm lëshon një faturë për furnizimin si furnizues i mallit ose shërbimit dhe në të njëjtën kohë si blerës i këtij furnizimi për nevoja të biznesit të tatueshëm. Sic mund të jetë rasti kur shoqëritë e ndërtimit të licencuara profesionalisht, do të ndërtojnë objekte për qëllim përdorimi në funksion të aktivitetit të tyre të tatueshëm (jo për furnizime të përjashtuara) kemi të bëjmë me vetëfurnizim të ndërtesave. Për çdo muaj, shoqëria ndërtuese përpilon situacionin e punimeve të kryera. Bashkëngjitur çdo situacioni mujor, do të jetë detyrimisht edhe fatura tatimore. Personi i tatueshëm është i detyruar të llogarisë TVSH-në çdo 13
Image of page 13
muaj kalendarik. Fatura tatimore e përpiluar si më sipër, regjistrohet njëkohësisht në librin e blerjeve dhe të shitjeve të shoqërisë . Një vetëfurnizim i tillë duhet të jetë objekt i TVSH-së. Vetëfurnizimi zbatohet vetëm në rastin kur kemi të bëjmë me një furnizim të tatueshëm dhe për qëllime përdorimi të veprimtarisë së tatueshme. 2.2 Vendi i Furnizimit të mallrave Vendi i tatueshmërisë së furnizimeve të mallrave të luajtshme të trupëzuara ndryshon nëse mallrat dërgohen apo transportohen, nëse montohen apo instalohen apo nëse furnizohen në bordin e një anijeje, të një mjeti fluturues apo të një treni.
Image of page 14
Image of page 15

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 36 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes