Khi phân tích cần so sánh sự tăng trƣởng

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 24 - 26 out of 113 pages.

Khi phân tích cần so sánh sự tăng trƣởng doanh thu qua các thờ i k để th y đƣợc xu hƣớ ng bi ến độ ng doanh thu c a doanh nghi ệp cũng nhƣ dự đoán xu hƣớng đó trong tƣơng lai. Từ đó xem xét doanh thu đã phù hợ p v i kh năng và tiề m l c c a doanh nghi ệp hay chƣa. Ngoài ra cần xem xét phân tích tỷ tr ng c a doanh thu ho t động này so vớ i t ng doanh thu c a doanh nghi ệp để xem đây có ph i ngu ồn thu chính c a doanh nghi p s n xu ất kinh doanh không. b. Phân tích chi phí Chi phí là mộ t y ế u t quan tr ng c n qu ản lý chặ t ch nh t trong doanh nghi p. N ế u doanh thu c a doanh nghi p l ớn nhƣng không quả n tr chi phí tốt thì lợ i nhu n c a doanh nghi ệp cũng bị ảnh hƣở ng l ớn. Chi phí bao gồ m: - Giá vốn hàng bán: bao gồm chi phí sả n xu t tr c ti ế p ra s n ph ẩm và dị ch v c a doanh nghi p. Ch ng h ạn chi phí nguyên vậ t li ệu, chi phí nhân công sả n xu t, chi phí khấu hao máy móc thiế t b s n xu ất, các chi phí dị ch v và chi phí bằ ng ti ền khác ph c v s n xu t s n ph m. - Chi phí quản lý kinh doanh: bao gồ m c chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghi p, nh ng lo ại chi phí liên quan đến quá trình tiêu thụ s n ph ẩm cũng nhƣ qu ản lý hành chính và các công tác chung của toàn doanh nghiệ p. - Chi phí tài chính: chi phí phát sinh liên quan đế n vi c tr lãi vay củ a doanh nghi p, chi phí mua chứng khoán hay đầu tƣ tài chính ra đơn vị bên ngoài… - Chi phí khác: chi phí phát sinh liên quan đế n ho ạt độ ng b ất thƣờ ng trong doanh nghi ệp tƣơng tự nhƣ thu nhập khác. Khi phân tích chi phí cũng cần xem xét sự bi ến độ ng c ủa các khoả n m ục đó trên báo cáo kế t qu kinh doanh t ừng năm để theo dõi và có biện pháp quả n tr chi phí phù hợ p.
Image of page 24

Subscribe to view the full document.

15 Ngoài ra cần xem xét nguyên nhân nào tác động làm tăng chi phí, tỷ tr ọng chi phí so vớ i doanh thu c a doanh nghi p ra sao, doanh nghi ệp có mức chi phí so với doanh thu đang ở m ức nhƣ thế nào so với các đố i th cùng ngành. c. Phân tích lợ i nhu n L i nhu ận là kế t qu cu ối cùng củ a k ế t qu kinh doanh . Doanh thu và chi phí sẽ ảnh hƣở ng tr c ti ếp đế n l i nhu n. L i nhu ận cũng đƣợc chia ra làm 3 hoạt độ ng: ho t động bán hàng cung cấ p d ch v , ho ạt động tài chính và hoạt động khác. Xem xét sự tăng trƣở ng giá trị l i nhu ận và tỷ tr ng t ng ho ạt độ ng trong t ng l i nhu ận trƣớ c thu ế c
Image of page 25
Image of page 26
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes