Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Cu dezvoltarea cognitiv ă a copilului ș i

Info icon This preview shows pages 225–226. Sign up to view the full content.

cu dezvoltarea cognitiv ă a copilului ș i întârzie gradul lui de preg ă tire în momentul în care intr ă la ș coal ă , a ș ezându-l pe o traiectorie a nereu ș itei academice. Nereu ș ita nu se refer ă doar la aspectul cognitiv ci este compus ă ș i din efectele adverse ale s ă n ă t ăț ii mentale, adapt ă rii sociale ș i comportamentale. O serie de teorii au încercat s ă explice leg ă tura dintre s ă r ă cie ș i rezultatele copilului. Una dintre acestea accentueaz ă rolul implic ă rii parentale fa ță de copii. Familiile s ă race pot prezenta deficit atât de ordinul resurselor materiale (ca nutri ț ia adecvat ă ș i materiale pentru stimularea cognitiv ă , c ă r ț ile) dar ș i de ordin non-material (ca educa ț ia, informarea sau abilit ăț i de orice tip). Copiii proveni ț i din aceste familii au ș anse mai mici de a reu ș i în via ță din cauza acestor deficite. Cea de-a doua teorie subliniaz ă rolul comportamentelor, atitudinilor ș i a ș tept ă rilor parentale. Stresul circumstan ț elor economice constrâng ă toare diminueaz ă s ă n ă tatea mental ă a p ă rin ț ilor ș i se pare c ă reduce abilitatea p ă rin ț ilor de a- ș i hr ă ni, monitoriza ș i disciplina eficient copiii. Mai mult, p ă rin ț ii din aceste familii î ș i pot reduce a ș tept ă rile despre reu ș ita copiilor în via ță iar acestea pot fi transmise copiilor. O a treia teorie se refer ă la rolul capitalului social. Conceptul de capital social î ș i are originea în literatura economic ă . Semnifica ț ia conceptului denot ă valoarea care rezid ă în rela ț iile sociale. Conform teoriei, oamenii fac „investi ț ii” în rela ț iile cu ceilal ț i pentru a ob ț ine suport ș i ajutor atunci când sunt în nevoie (de exemplu, prietenii ș i vecinii pot oferi suport, acces la informa ț ii ș i oportunit ăț i de angajare, etc.). P ă rin ț ii cu resurse sunt mai predispu ș i s ă aib ă re ț ele de rela ț ii cu oameni ș i institu ț ii de influen ță comparativ cu p ă rin ț ii s ă raci, ceea ce are consecin ț e asupra ș anselor relative de reu ș it ă ale copiilor. 1.5.1. Parentingul ca factor protectiv Leg ă tura dintre s ă r ă cie ș i starea de bine a copilului poate fi analizat ă din perspectiva comportamentului de parenting. P ă rin ț ii s ă raci ofer ă mai pu ț ine oportunit ăț i pentru copiii lor, sunt mai pu ț in implica ț i în via ț a copiilor, sunt mai nestatornici în utilizarea disciplinei ș i î ș i monitorizeaz ă copiii mai pu ț in. Calitatea parentingului este corelat ă semnificativ cu comportamentele dezirabile în copil ă rie ș i este predictiv ă pentru realizarea academic ă , conduite bune ș i competen ță social ă la vârsta adult ă .
Image of page 225

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 226
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern