AUDITING - Teacher - Topic 6 - Hoan thanh KT

Là zzz trong n ă m tài chính k ? t thúc ngày

Info icon This preview shows pages 10–12. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
là ZZZ trong n ă m tài chính k ế t thúc ngày 31 tháng 12 n ă m 20X0 và t i ngày này, kho n n ng n h n c a đơ n v v ượ t quá t ng tài s n là ZZZ. Nh ng đ i u ki n này, cùng v i nh ng v n đề khác đượ c nêu trong đ i m X trong ph n thuy ế t minh, ch ra s t n t i c a y ế u t không ch c ch n tr ng y ế u có th gây ra s nghi ng đ áng k v kh n ă ng ho t độ ng liên t c c a đơ n v “. Ý ki ế n ch p nh n toàn ph n đ o n nh n m nh: Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 29 K ế t lu n: Ý ki ế n ch p nh n toàn ph n không có ngh ĩ a là báo cáo tài chính đượ c ki m toán là hoàn toàn đ úng, mà có th có sai sót nh ư ng sai sót đ ó là không tr ng y ế u Ý ki ế n ch p nh n toàn ph n Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 Ví d : M t lô hàng nh n đượ c t công ty X (thành viên góp v n) ch ư a đượ c H i đồ ng qu n tr thông qua, do đ ó kho n này ch ư a bi ế t đượ c là doanh thu hay là v n góp c a thành viên (K ế toán tr ưở ng đ ã ghi nh n là doanh thu khác). 30 xrhombus Tình hu ng ph thu c vào s ki n t ươ ng lai xrhombus N m ngoài kh n ă ng ki m soát c a đơ n v ki m toán viên Tình hu ng ch ư a rõ ràng
Image of page 10

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
3/02/2012 11 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 Khi toàn taïi moät tình huoáng chöa roõ raøng, phuï thuoäc vaøo moät söï kieän trong töông lai naèm ngoaøi khaû naêng kieåm soaùt cuûa KTV vaø ñôn vò. 31 “…Theo yù kieán chuùng toâi, BCTC ñaõ phaûn aùnh trung thöïc va ø hôïp lyù treân ca ùc khía ca ïnh troïng yeáu…phuø hôïp vôùi chuaån mö ïc vaø cheá ñoä keá toaùn VN hieän ha ønh vaø caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan tuyø thuoäc vaøo: - Khoaûn doanh thu xx VNÑ ñöôïc chaáp nhaän. - Khoaûn chi xx VNÑ ñöôïc Hoäi ñoàng quaûn trò thoâng qua” Ý ki ế n ch p nh n t ng ph n D ng tùy thu c vào Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 Ví d uï: square4 Khoâng chöùng kieán kieåm keâ haøng toàn kho. square4 Khoâng ñöôïc göûi thö xaùc nhaän caùc khoaûn phaûi thu. 32 Kieåm toaùn vieân khoâng theå thöïc hieän caùc thuû tuïc kieåm toaùn caàn thieát ñeå coù theå thu thaäp ñöôïc baèng chöùng kieåm toaùn ñaày ñuû vaø thích hôïp, ñoàng thôøi caùc thuû tuïc thay theá, boå sung cuõng khoâng mang laïi söï thoaû maõn cho KTV veà baèng chöùng thu thaäp ñöôïc Gi i h n ph m vi Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 xrhombus Khoâng nhaát trí vôùi ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn veà vieäc löïa choïn vaø aùp duïng chuaån möïc vaø cheá ñoä keá toaùn hoaëc söï khoâng phuø hôïp cuûa caùc thoâng tin ghi trong BCTC hoaëc pha àn thuyeát minh BCTC. xrhombus Ví d uï: square4 AÙp duïng phöông phaùp khaáu hao TSCÑ khoâng tuaân thuû chuaån möïc.
Image of page 11
Image of page 12
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern