Năm 43 th? gi ? c ồ ? t hai bà t ự thấy

This preview shows page 30 - 35 out of 299 pages.

Năm 43, thế gi c t, hai Bà t th ấy không đủ s ức đánh l n v i anh Mã Vi n nên rút quân v C m Khê, cu i cùng t tr n t ại đây. Lực lượ ng c a hai Bà còn sót l i m ỗi anh tướng quân Đô Dương, chày c i c m c đượ c t i cu ối năm thì bị d p.
Image of page 30
khoùi 31 Anh Mã Vi ện trong cơn hân hoan chiế n th ng đã sai người đi gom tấ t c đồ đồ ng l i, bao g m: tr ống đồng, khiên đồng, mũi tên đồng, dao đồ ng, mâm đồ ng, n ồi đồng, bô đồ ng,... g ọi chung là đồ đồ ng nát. Anh cho nung ch y t t r i tái ch ế thành m t cây c ột đồ ng to chà bá, đem dự ng ch hi n-không-ai-bi ế t-là-ch - nào để đánh dấ u ranh gi i cu i cùng c ủa nhà Đông Hán. Trên cây c ột đồ ng nát mang tên anh Mã Vi n có kh c sáu ch : "Đồ ng tr chi ế t, Giao Ch di t" D ch nôm na là: "C ột đồ ng gãy, Giao Ch cũng không còn" Tương truyề n k t y, dân Giao Ch tr i không s ợ, đấ t không s , ch s gãy c t. C m i l n đi qua là l ại ném đấ t đá vào chân cộ t cho v ng thêm.
Image of page 31
32 Anh giai Mã Vi n sau khi d p ch hai Bà Trưng thì đã cho dự ng m t cây c ột đồ ng nát to v t vã. Xung quanh cây c t tai ti ế ng này có c đố ng gi thuy ế t v n ngày ngày n l c ch ng mông vào m t nhau. Trong Đạ i Vi t s ký toàn thư, ông Ngô Sĩ Liên không rõ nghe ai đồ n mà ghi lù lù là c ột đồ ng d ng châu Khâm thu c Trung Qu ốc. Ông Lê Quý Đôn thì l i gân c cãi là d ng Lâm p, nay là vùng Qu ng Bình. M y ông s gia tri u Nguy ễn cũng hùa vào khen ông Đôn nói chí phả i. M ới đây nhấ t, ông Đào Duy Anh lạ i bác b t t. ng b o: "Nó d ng núi Thành, Ngh An."
Image of page 32
khoùi 33 Nói chung, v chuy n anh giai Mã Vi ện đem d ng cây c ột đồ ng nát cái xó x nh nào thì các ông còn cãi nhau dài dài. V y, anh giai Mã Vi n t i sao t yên l i r nh hơi mà đi dự ng nên cái cây c ột đồ ng nát y? M t gi thuy ết thường xuyên đậ p vào m t t t c chúng ta, đó là anh giai Mã Việ n mu ốn đánh dấ u ranh gi i cu i cùng c ủa nhà Đông Hán. Giố ng ki u b n s u nhi ngày nay sau khi t nhau cái ch ng i, oánh nhau s p cái m t, thì b ắt đầ u k v ch chia cái bàn. M t gi thuy ế t khác l i có tính khoa h ọc hơn, đ ó là anh giai d ng cây c ột để nghiên c u thiên văn, đo thờ i gian b ng bóng m t tr i, quan sát s xoay v n c ủa vũ trụ , th m tham v ng tiên tri ngày t n th ế . Tóm l i, anh giai Mã Vi n hóa ra l i là m t nhà khoa h c không th l i l ạc hơn. M t gi thuy ế t n a l ại mang hơi hướ ng ph n th ực, đó là cây cột đượ c d ng Loa thành. Ngườ i ta r tai nhau, vòng trong cùng c a Loa Thành là do anh giai Mã Vi n xây d ựng, ban đầ u g i là Ki ế n thành. Ki ế n thành xây hình kén nh ng, là ph n âm, tượng trưng cho cái -mà-ai- cũng -bi ế t-là-cái-gì- đó. Cây c ột đồ ng là ph ần dương, tượng trưng cho cái - mà-ai- cũng -bi ế t-là-cái-gì- đấy. Nói chung, cái đấ y
Image of page 33
34 c m vào gi ữa cái đó, tạ o thành m ột bùa âm dương m nh vô cùng. Nguyên nhân sâu xa c ủa ý tưở ng éo hay ho này là do anh giai Mã Vi n b hai Bà Trưng làm cho ho ng h t. Anh giai tr ộm nghĩ: "Đàn bà thế này thì không n." Th
Image of page 34
Image of page 35

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 299 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors