Ng tháng ngày đ c bi t là trong tháng 2 tháng 3

Info icon This preview shows pages 4–6. Sign up to view the full content.

ng tháng ngày (đ c bi t là trong tháng 2, tháng 3) c c kỳ khó khăn v thanh kho n và luôn n m trong tình tr ng “nguy c ”. Chi n ơ ế d ch lãi su t c a các ngân hàng giai đo n này đã t o nên m t d u n khá sâu đ m. Có l mãi sau này ng i ta cũng không th quên đ c c nh t ng “tháo ườ ượ ượ ch y” c a khách hàng kh i ngân hàng có lãi su t th p và dòng ng i x p hàng ườ ế b t ch p th i gian tr c nh ng ngân hàng có lãi su t cao đ g i ti n vào. Ch ướ trong kho ng th i gian vài ngày, có ngân hàng đ y lãi su t ti n g i t 15%/năm lên 19%/năm, lãi su t cho vay đ c đ y lên đúng v i lãi su t t i đa 21%/năm ượ h u h t các ngân hàng. Cũng giai đo n này, đã n y sinh nhi u v n đ trong vi c ế tìm cách gi chân ng i g i ti n và qua đó m i th y khách hàng g i ti n quan ườ tr ng c nào. Lãi su t không ch là v n đ trên th tr ng gi a ngân hàng và ườ khách hàng (th tr ng I) mà nó còn di n ra không kém ph n quy t li t chính ườ ế gi a các ngân hàng v i nhau (th tr ng II). ườ S bình n tr l i đ c b t đ u vào quý III năm 2008. ở ạ ượ Nh ng ngày đ u quý III, n n kinh t trong n c ph i đ i m t v i nhi u khó khăn, tăng tr ng ế ướ ưở kinh t gi m d n, th tr ng ch ng khoán, th tr ng b t đ ng s n v n đang ế ườ ườ trong tình tr ng “ng đông”, th tr ng ti n t thì di n bi n ph c t p, s n xu t ườ ế kinh doanh thì ch t v t b i lãi su t cao, chi phí nguyên li u cũng cao… Tuy nhiên, ch s l m phát tháng 7 đ c công b m c 1,13% - m c th p nh t so ố ạ ượ ố ở v i các tháng tr c - đã làm cho tình hình d u đi. Và hy v ng v s sáng s a c a ướ ề ự b c tranh kinh t đã b t đ u le lói khi ch s l m phát ngày càng có xu h ng ế ố ạ ướ gi m d n, tháng 8 là 1,56%; đ n tháng 9 ch còn 0,18%; tháng 10 giá c b t đ u ế có xu h ng gi m (âm 0,19%); sang tháng 11, ch s giá c gi m v i m c đ ướ sâu h n (âm 0,76%) và tháng 12/2008 - tháng cu i cùng năm 2008, ch s giá c ơ v n ti p t c gi m... Cu c ch y đua lãi su t cũng b t đ u có d u hi u ch ng l i ế
Image of page 4

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

sau m t lo t các quy t đ nh c a NHNN trong vi c s d ng các công c c a ế chính sách ti n t . - Lãi su t c b n gi m xu ng t 14%/năm còn 8,5%/năm. (Xem b ng ơ 2).
Image of page 5
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern