Ứ trắ ng l ại đào thêm hồ linh chi ểu th

This preview shows page 103 - 108 out of 299 pages.

tr ng, l ại đào thêm hồ Linh Chi u th v t bơi lội tung tăng coi cho vui con mắ t. Càn Đứ c nghe l i má Lan, xu ng l ệnh “mộ t th ng gi ế t trâu, c xóm ăn hành”. Cụ th là th ng nào gi ế t tr ộm trâu, quánh 80 trượ ng, r i cho sung quân làm t p v . V nó cũng quánh 80 trượ ng r ồi cho đi
Image of page 103
104 nuôi t m. Th ng hàng xóm bi ế t mà không báo thì cũng quánh 80 trượ ng. Năm 1089, sau khi Lý Thườ ng Ki t qu ậy tưng b ng m ấy châu Khâm, Ung, Liêm, Càn Đức sai Lê Văn Th nh sang gi ng hòa, tay b t m t m ừng như thể hai th ng quánh nhau là chuy n con nít hi ếu độ ng. Nhà T ống cũng h n h tr l ại ít đất cướp được để đổ i l y tù binh. Nhà h Ch ế Chiêm Thành n i ti ế ng b ng b t. Năm xưa có Chế C thái độ l i lõm b Lý Thườ ng Ki t cho ăn hành, phả i c t ba châu m i gi đượ c cái m ng. Nay l i có Ch ế Ma Na n i máu anh hùng, th y Đạ i Vi ệt đánh Tố ng giành l ại đượ c m ấy lô đấ t d như b ỡn thì cũ ng nhanh tay h c h ỏi, đem quân đi đánh Đạ i Vi t. K ế t qu l i b anh Ki ệt cho ăn tỏi, đành ng m ngùi yên ph n c ng n ạp như cũ. Năm 1123, anh láng gi ng Chân L p th y Chiêm Thành hàng năm đi du lịch Đạ i Vi t vui h ế t s ức thì cũng mò sang xin quy ph c và c ng n p. Càn Đức lên làm vua cũng bắt đầ u s m cho mình m t b sưu tậ p h ậu cung đầy đủ g m có hoàng h u, hoàng phi, cung t ần mĩ nữ . Th ế nhưng hậ u cung c a Đứ c ch s n xu ất đượ c v t gi i, không làm sao tòi ra n i m t th ng cu.
Image of page 104
khoùi 105 Năm 1117, má Ỷ Lan m t. Không còn ai độ ng viên, Càn Đứ c b ắt đầ u c m th y tuy t v ng v cái đườ ng sinh s n. B y gi Sùng Hi n h u, t c em ru t c ủa Càn Đức, đẻ đượ c m t th ằng cu là Lý Dương Hoán. Th ng nh m i 2 tu ổi nhưng vô cùng thông minh, hi ếu động. Càn Đứ c ngó th ấy thì cưng lắ m, bèn l ập Dương Hoán làm Thái tử . Đầu năm 1128, Càn Đứ c b nh n ng li ệt giườ ng. N m ng i h ế t cái t ế t thì theo má Lan đi bóc chuố i. Càn Đứ c là ông vua ngôi lâu nh t trong l ch s Vi t Nam. 56 năm Càn Đứ c tr vì là 56 năm Đạ i Vi t c c th ịnh. Đầ u g ấu phương nam, ngang hàng phương b c, nhân dân no m, h nh phúc ng ập đầ u.
Image of page 105
106 C u m T L nhà quan Đô sát Từ Vinh c ngày ch ăn chơi lêu lổng, đánh bạc, đá cầ u. Ông T Vinh l y làm s u não l ắm, nghĩ cái thằ ng này h ng, l n lên cũng chả ra cơm cháo gì. Ông T Vinh có cái thói cơm tố i xong là lên giường đi ngủ . M ột đêm mùa hè đã nó ng b c l i còn c ắt điệ n, ông ng không đượ c m i d ậy đi loanh quanh cho mát m ẻ. Đi qua phòng Từ L thì th ấy đèn n ến sáng trưng. Cậu con trai thì lăn ra ngủ mà m t v n c m vào quy n sách. T đấ y ông m i bi ế t th ng con ông không h ng, mà ch là do nó có cái n ế t sinh ho t ch ng gi ng ai.
Image of page 106
khoùi 107 Ông T Vinh đợ t y có xích mích v i ông Diên Thành h u v cái chuy ện cân đườ ng h p s a.
Image of page 107
Image of page 108

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 299 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors