Nettonutidsværdien for de to investeringsprojekter er

This preview shows page 1 - 4 out of 5 pages.

Nettonutidsværdien for de to investeringsprojekter er fundet og kan aflæses inedenstående tabel/investeringskalkule:Det ses, at Anlæg A har størst nettonutidsværdi for perioden på trods af, at denne
anlægsinvestering har den største initial investering. Nettonutidsværdien for anlæg Aer på 6.684.835 kr. og dette tal er et udtryk for merværdien af virksomheden ved atforetage investeringen. Nettonutidsværdien for anlæg B er på 6.684.835 kr. på trodsaf den lavere initial investering på 12.933.000 kr. Da må det gælde, at det afgørendefor, om hvorvidt nutidsværdien er størst for to investeringsprojekter med identisklevetid samt identisk kapitalomkostning er, at nettobetalingsstrømmen er størst.Da dette omhandler et gensidigt udelukkende investeringsprojekt må det gælde, atdet investeringsprojekt med størst NPV skal vælges, hvilket er anlæg A. Det harderfor ingen betydning, at anlæg A er forbundet med en større initial investering.1c)Der er foretaget en goal seek beregning i excel og denne fortæller, at den årlige ratesom energiprisen skal falde med før, at anlæg B vil have en større nettonutidsværdiend anlæg A er på 15,7%.1d)Diskonteringsrenten er et udtryk for den rente, der bruges i diskonteringen for atfinde nettonutidsværdien(NPV) af fremtidige pengestrømme. Dette er altså i denneopgave det samme som kapitalomkostningen.Den interne relation mellem NPV og diskonteringsrenten for de to investeringsanlæger vist nedenfor:Da disse investeringsprojekter er en konventionelle (Omkostning først og derefter2
indtægter) ses det, at for begge anlæg afhænger NPV negativt af diskonteringsrentensåledes, at NPV falder såfremt diskonteringsrenten stiger. De præcise tal for de toanlægs forhold, ved forskellige diskonteringsrenter kan findes nedenfor.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 5 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture