Course Hero Logo

36 madaling umangat ang posisyon sa trabaho ni javier

This preview shows page 7 - 11 out of 60 pages.

36.Madaling umangat ang posisyon sa trabaho ni Javier dahil madali siyangtumalina sa vga utos. Angkasalungat ng salitang TUMALIMA ay:a.sumunodc. sunuwayb.tunalikodd. mata-aIaIae. nakalinot
37.Ang patda ng halanan ay nagsilbing dungis sa kanyang rnagandangLasuotan. Ang kasing-kahulugan ng salitang PATDA ay:
Page 4 of 32
38.Ninais ni Nena nasa isang sulok ngunit ito ay mdpdlOt dt ITladumi. Ang kasalungat ngsalitangMAPALOT ay
39.Hindi binili ni Berto ang vga gulay ra nasa kariton sapagkat ito ay lagibas. Ang basing-kahulugan ng salitangLAGIBAS ay:
40. Ang padalus-dalos na pagdedesisyon ng mga kabataan ngayon ang naglalagay sa Manila sakapariwaraan.Ang kasalungat ng salitang PADALUS-DALOS ay:a.biglaanc. maingatbmabilisand. paputol-putole. mabagal
Grammar and Correct UsageDIRECTIONS: Some of the sentences in this section contain an error ingrarrnar or correct usage. On youranswer sheet, shade completely the bubbles thatcorresponds to that section of the sentence that contains the error. If there is no error inthe sentence, shade bubble number 5.41.I went tothe library to getas many informationas I could.No Error abcde42.It wasn’t untilshe saw the smirkon his face that Annie noticedhe was just putting her leq.No Errorabcde43.Betweenthe three of us, I think I amthe slowest runnerNo Errorabcde44.There arescarcely nomore birdsin this area.No Error abcde45. Either Jennto lead thecheerinuad contesttomorrow.NoErrorbcdeDIRECTIONS: Choose the letter that corresponds to the word or phrase that willcorrectly complete each sentence that is presented below46. Sarahexceptional poems even at a very young age.
Page 5 of 32FREE CSE REVIEWER byCSREVIEWER.COMfacebook.com/csreviewer/

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 60 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags
d, A, B, c, carbon copy

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture