Course Hero Logo

Ayokong ma late sa trabaho ko i ahm may pag

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 563 - 566 out of 621 pages.

Ayokong ma-late sa trabaho ko. I ahm," may pag-aalinlangan ang kislap ngmga mata nito, "i hope I can seeyou again."Kinagat niya ang pang-ibabang labi saka tumango. "Okay...once a month. Ican do that."Her mother smiled. "Thank you."Tumango siya saka pinagmasdan ito habang naglalakad paalis pagkataposmagpaalam sa kaniya.She was rooted in her seat. She couldn't move as she look at her motherleaving.She could stop her and tell her to stay but she didn't. She just staredat her mother until she could no longersee him.Wattpad Converter de"It's okay..." bulong niya sa sarili, "you will still see her... that is,if she's here to stay."Humugot siya ng isang malalim na hininga saka lumabas na rin ngRestaurant. Nakakailang hakbang palangsiya mula ng makalabas ng pumarada harapan niya ang isang itim na kotse.Napangiti siya ng bumaba ang bintana niyon at nakita ang kasintahan.P 49-6
"How's the talk?"She shrugged. "I don't know."Cad smiled at her before opening the passenger seat. "Come on, baby."Tinungo niya ang passenger seat saka sumakay pagkatapos ay maingat nitongpinausad ang sasakyan."You okay, baby?" Kapagkuwan ay tanong nito sa kaniya.Tumango siya habang nakatingin sa labas ng bintana. "Alam mo ba kung saansiya nakatira ngayon?""Your mom?""Yes."Iniliko nito ang sasakyan. "In an old apartment near her workplace.""So she's really a utility personnel in a Mall?""Yeah." Cad glanced at her. "You okay?"Tumango siya. "She asked me if she could see me once a month and I saidyes."So she's not lying about her job. But what's her game? Maniniwala ba siyao magpapaloko? Niloloko ba akong sarili kong ina?Berry sighed. "It will take me a while to trust her.""I know." Cad smiled at her. "And I'll be your designated driver every-time you see her."Napangiti siya sa tinuran ng fiancé. "Thank you. Now... where are weheaded?""To Church so we can thank the big guy for bringing us together and thenwe're off to our WeddingOrganizer."Lumapad ang ngiti niya at nakaramdam siya ng excitement. "Talagangmagpapakasal na nga tayo."Nawala ang ngiti sa mga labi ni Cadmus. "What? You think I'm kidding whenI ask you to marry me?"Humalukipkip siya. "You did propose to me through a joke."Wattpad Converter de"Point taken...but still. I am dead serious, Berry." He looks irritated."I know." Tugon niya saka hinalikan ito sa pisngi. "Love you."Cad just sighed and continued driving. Hindi na ito nakipag-argumento sakaniya sa halip ay pinagsiklop nitoang kamay nilang dalawa at paminsan-minsan ay sumusulyap sa kaniya atnginingitian siya.Berry knew that no one is perfect. Everyone has flaws. Everyone hassomething to hide. At kasama na doonP 49-7
si Cadmus. But even though he's not perfect, when it comes to her, henever have shortcomings. He always dohis best to make her happy and that's one of the most important thing forher.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 621 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture