b Nota \u021b i caracterul electrochimic al sulfului 3 puncte 4 Modela \u0163i formarea

B nota ț i caracterul electrochimic al sulfului 3

This preview shows page 2 - 3 out of 3 pages.

b. Nota ț i caracterul electrochimic al sulfului. 3 puncte 4. Modela ţ i formarea leg ă turilor chimice din ionul amoniu, utilizând simbolurile elementelor chimice ș i puncte pentru reprezentarea electronilor. 3 puncte 5. Nota ț i dou ă utiliz ă ri ale clorurii de sodiu. 2 puncte Subiectul E. 1. Într-o eprubet ă se introduc câ ț iva mililitri dintr-o solu ţ ie acidulat ă de sulfat de fier(II), apoi se adaug ă un mililitru dintr-o solu ţ ie de azotit de sodiu. Ecua ț ia reac ț iei care are loc este: ...NaNO 2 + ...FeSO 4 + ...H 2 SO 4 ...NO + ...Fe 2 (SO 4 ) 3 + ...Na 2 SO 4 + ...H 2 O. a. Scrie ț i ecua ț iile proceselor de oxidare, respectiv de reducere, care au loc în aceast ă reac ț ie. b. Nota ț i formula chimic ă a substan ț ei cu rol de agent oxidant. 3 puncte 2. Scrie ț i coeficien ț ii stoechiometrici ai ecua ț iei reac ț iei de la punctul 1. 1 punct 3 . Peste o solu ț ie (S 1 ) de hidroxid de potasiu, de concentra ț ie procentual ă masic ă 20%, se adaug ă o cantitate de hidroxid de potasiu. Se ob ț in 560 g de solu ț ie de hidroxid de potasiu (S 2 ), de concentra ț ie procentual ă masic ă 40%. Determina ț i masa solu ț iei (S 1 ), exprimat ă în grame. 5 puncte 4. a. Scrie ţ i ecua ţ ia reac ţ iei dintre zinc ș i acidul clorhidric. b. Se trateaz ă zinc cu solu ț ie de acid clorhidric. În urma reac ț iei s-au format 0,2 mol de sare. Ș tiind c ă s-au utilizat 16,25 g de zinc, determina ț i randamentul reac ț iei. 4 puncte 5. Scrie ț i ecua ț ia reac ț iei globale care are loc în timpul func ț ion ă rii pilei Daniell. 2 puncte Numere atomice: H- 1; N- 7; S- 16. Mase atomice: Zn- 65.
Image of page 2
Ministerul Educa ţ iei ș i Cercet ă rii Centrul Na ț ional de Politici ș i Evaluare în Educa ț ie Prob ă scris ă la chimie anorganic ă Varianta 6 Pagina 3 din 3 SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) Subiectul F. 1. Pentru ob ț inerea industrial ă a cuprului se “pr ă je ș te” sulfura de cupru(II), extras ă din minereuri. Ecua ț ia termochimic ă a reac ț iei care are loc este: 2CuS(s) + 3O 2 (g) 2CuO(s) + 2SO 2 (g) + 802 kJ. a. Nota ţ i valoarea varia ț iei de entalpie a reac ţ iei, exprimat ă în kilojouli. b. Preciza ț i tipul reac ț iei având în vedere schimbul de c ă ldur ă cu mediul exterior.
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 3 pages?

  • Summer '20

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes