t Ý đã ng tr c sang đ th c hin h p đ ng s 012007 nên đi v i H p đng sồ ệ ứ ướ ể

T ý đã ng tr c sang đ th c hin h p đ ng s 012007

This preview shows page 3 - 4 out of 6 pages.

t Ý đã ng tr c sang đ th c hi n h p đ ng s 01/2007, nên đ i v i H p đ ng s ướ 05 Công ty kim khí H ng Yên không có vi ph m. ư Ng i có quy n l i, nghĩa v liên quan - bà Lê Th Ng c Lan trình bày: Đ u năm 2004, v ch ng bà mua l i ườ c ph n c a ông Nguy n L ng Tu n và ông Nguy n Văn Thành Công ty kim khí H ng Yên, lúc đó Công ty ươ ư kim khí H ng Yên đang trong th i kỳ xây d ng. Cũng chính t đó, bà Lan tr thành T ng Giám đ c kiêm Ch ư t ch H i đ ng qu n tr , còn ông Dũng ch ng bà Lan làm c v n kinh doanh c a Công ty kim khí H ng Yên. Do ư mâu thu n trong quan h v ch ng, ngày 05-9-2005, bà Lan và ông Dũng có làm B n th a thu n chia tài s n trong th i kỳ hôn nhân t i Văn phòng lu t s H ng Hà (thu c Đoàn Lu t s thành ph Hà N i). Theo b n ư ư th a thu n này, bà Lan đ c s h u ngôi nhà s 250 ph Bà Tri u, còn ông Dũng đ c s h u toàn b 48 t ượ ượ đ ng là c ph n c a v ch ng t i Công ty kim khí H ng Yên nh ng ông Dũng ph i có trách nhi m tr các ư ư kho n n c a Công ty kim khí H ng Yên trong th i kỳ xây d ng nhà máy cán thép H ng Tài (thu c Công ty ư ư kim khí H ng Yên). Do không còn c ph n và c ph n đã đ c giao cho ông Dũng nên vi c đi u hành công ty ư ượ bà Lan đã u quy n cho ông T nh và sau đó là ông M nh. Tuy không còn c ph n nh ng bà Lan v n là T ng ư Giám đ c, song th c t vi c đi u hành Công ty kim khí H ng Yên là do ông Dũng (ch ng bà Lan), ông T nh và ế ư ông M nh đi u hành. Đ n tháng 07-2007, bà Lan m i bàn giao d n vay và ch c v T ng Giám đ c cho bà ế ư Toàn. Bà Lan cũng xác nh n vi c ông M nh và ông T nh (c hai ông này lúc đó đ u là Phó Giám đ c Công ty kim khí H ng Yên) đã ký k t các h p đ ng kinh t v i Công ty thép Vi t Ý là có s y quy n th ng xuyên ư ế ế ự ủ ườ c a bà Lan. Nh ng khi bàn giao cho bà Toàn (quy n và nghĩa v ) là do ông Dũng v i bà Toàn, bà Lan kh ng ư đ nh trách nhi m tr n đ i v i Công ty thép Vi t Ý không thu c nghĩa v c a bà Lan. Ng i có quy n l i, nghĩa v liên quan - ông Lê Văn Dũng trình bày: M c dù v ch ng ông có s phân chia tài ườ s n trong th i kỳ hôn nhân và ông Dũng đ c s h u c ph n trong Công ty kim khí H ng Yên nh ng ông ượ ư ư Dũng cũng ch gi vai trò c v n kinh doanh mà không đ c quy n tham gia ký k t các h p đ ng kinh t ượ ế ế cũng nh vi c thanh quy t toán nên ông không có trách nhi m. Ông Dũng không nh t trí vi c Công ty kim khí ư ế H ng Yên cho r ng ông ph i là ng i có nghĩa v tr n mà nghĩa v đó ph i thu c v Công ty kim khí H ng ư ườ ư Yên và bà Toàn. Ông Dũng xác nh n ngày 01-4-2007, ông có ký b n cam k t v i bà Nguy n Th Toàn. B n cam ế k t đó th hi n t ng giá tr công n đ hai bên thanh quy t toán v i nhau và ch có ý nghĩa n i b cá nhân ế ế ông Dũng v i bà Toàn đ làm c s cho vi c thanh quy t toán, bàn giao, nh ng th c s ch a có vi c mua bán ơ ế ư ư c ph n trong công ty gi a ông và bà Toàn. Hai bên ch a ký k t m t h p đ ng mua bán c ph n nào, còn ư ế vi c chuy n nh
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 6 pages?

 • Winter '18
 • hamon

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors