Course Hero Logo

M v p y v p y m denne nye realtion definere

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 6 - 9 out of 30 pages.

MV=PYV=PYMDenne nye realtion definere omløbshastigheden til at være det antal gange, en given pengemængde skalcirkulere rundt for at dække transaktionsbehovet.———————————————————————————————————————————————Kvantitetsteorien:Kombinerer følgende 3 elementer.1. Klassisk langsigtet makromodel implicerer, at BNP er bestemt fra udbudssiden. dvs.Y=F(¯K,¯L)=¯Y2. KvantitesligningenMV=PY.3. Antagelsen om fast omløbningshastighedV=¯V(dvs. konstant og uafhængig af M, p og Y).Når alle 3 antagelser samles giver detM¯V=P¯Ydette er en adfærdsligning.Resultatet på langsigt giver at pengemængdene (M) er proportional med det nominelle prisniveau (P),det kan således kontrolleres via pengepolitik.———————————————————————————————————————————————Pengemarkedet.Penge:Penge er fuldt likvide aktiver fx. bankkonti, sedler og mønter, som umiddelbart er omsætteligt med varer.Formue:Formuen består af de forskellige værdiopbevaringsmidler/formueplaceringsmuligheder, fx. jord, hus, kunst,smykker, aktiver, sedler og mønter m.m.Relationen imellem dem:Penge er en delmængde af formuen.5
Therese BryderØPB noterPengemængden:M=C+DM = Pengemængden, den samlede beholdning af likvide aktiverC = husholdningernes sedler og mønterD = likvide indskud/opsparing.Pengebase:B=C+RB = pengebasen, mængden af mønter og sedler som bliver holdt af borgerne og bankerne.C = borgernes kontanterR = bankernes reserver.Relationen imellem dem:Hvis der ikke er nogen banker, så er pengemængden lig pengebasen.M=BDvs. at den samlede beholdning af likvide aktiver hos borgerne er lig den samlede mængde af mønter ogsedler i omløb.Bankernes pengeskabelse.Pengemængden (M) skabes via centralbanken ved udstedelse af mønter og sedler. Bankerne er lovmæssigtforpligtet til at beholde en minimums andel (rr), også kaldet reservebrøken som reserve. Hensigten er atmindske risikoen for at banken lige pludselig mangler likviditet. Restbeløbet bliver udlånt.Reservebrøken:rr=RD=Bankernes reserveopsparing/indskudKassebrøken:cr=CD=Borgernes kontanteropsparing/indskudKassebrøken angiver den mængde penge som borgerne holder (c) ud af den samlede likvide beholdning afindskud/opsparing i bankerne.Pengemængden (M) afhænger af pengebasen, reservebrøken og kassebrøken. Dette ses ved at dividereligningen for pengemængden med ligningen for pengebasen.MB=C+DC+R=CD+1CD+RD6
Therese BryderØPB noterVi gør nu brug af hhv. reservebrøken og kassebrøken.MB=cr+1cr+rrIsolere pengemængdenM=cr+1cr+rrBDet ses at pengemængden er proportional med pengebasen.proportionalfaktorencr+1cr+rrangives som m, og kaldes også for kreditmultiplikatoren. Sammenhængen mel-lem pengenængden og pengebasen kaldes for Pengeudbuddet.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 30 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture