b oi vai milu bao lanh dli thau Cac mau ban hanh dliJc gilt nguyen mau ti Thong

B oi vai milu bao lanh dli thau cac mau ban hanh

This preview shows page 21 - 23 out of 63 pages.

b) £>oi vai milu bao lanh dli thau: Cac mau ban hanh dli<Jc gilt' nguyen mau t~i Thong tli. Tuy nhien £>an vi lliu y: -Khi phat hanh theo cac mau bieu thli bao lanh dl,l' thau nay, can danh gia, can nh;k rui ro va h~n che ap d~,Jng ty 1~ dam bao khong day du theo Quy dinh bao lanh dam bao khong day du t~i Khoan 1 Ml,IC Ill Phu luc 01 Hliong dan nay va cac quy dinh khac trong tling thai ky. c) 8oi vai milu bao lanh thl,fc hien hap dong: -Trvong h<Jp phat hanh khi cac ben chlia ky H<Jp dong va CKBL c6 hi~u ll,l'c tli ngay H<Jp dong giO'a Ben dli<Jc bao lanh va Ben nh~n bao lanh dli<Jc ky ket: n¢i dung t~i do~n "Bao lanh nay c6 hi~u ll,l'c ke tel ngay phat Mnh cho den het ngay 00 00 thang 00 000 nam 00 oo." phai dli<Jc dieu chinh thanh "Bao lanh nay c6 hi~u ll,l'c ke tel ngay H<Jp dong c6 hi~u ll,l'c cho den het ngay 00 00 00 thang 0000000 nam .........". d) 8oi voi milu bao lanh tien t~m ung: -£)e tranh cac trliong h<Jp tranh chap lien quan hi~u ll,l'c thli, cac mau ban hanh khong theo n¢i dung mau nguyen ban t~i Thong tli 03 va Thong tli 05 ma n¢i dung t~i do~n "Bao lanh nay c6 hi~u ll,l'c ke tll' ngay Nha thau nh~n dli<Jc khoan t~m ung theo h<Jp dong" phai VUJ""--'U'
Background image
Mas6: HD-CTD.BL Sacombank HUONG D.AN NGHI~P Vl) BAO LANH Ban hanh: o2$to112017 Trang s6 : 21/62 thanh "Bao lanh nay c6 hi(lu h,rc ke tll' ngay toan b¢ so tiem t9m U'ng Ia ... ...(Bang chii': ........ .) c6 n(>i dung dien giai chuyen tiem ghi ro thanh toan cho H<;1p dong so ......ngay ......dli<Jc ghi c6 vao tai khoan so ......cua Nha thau mc'1t9i Sacambank-.........". 3. THlJ BAO LANH SO' DUNG CHO CAC DlJ AN C6 NGU~N V6N ADB, WORLD BANK, JICA: . . Baa gom cac mau bieu: BM-CTD.SPBL.26 => 29 dlf<;1c sa9n thao tren co so cac mau thlf cua ADB, WORLD BANK, JICA va c6 dieu chinh 1 so n(>i dung de dam baa quan ly rui ra cua Sacambank: -Chi ap dt,mg khi cac dl,f' an khach hang tham gia c6 nguon von cua ADB, WORLDBANK, JICA va c6 nhu cau phat hanh theo cac mau bieu nay. -T9i mau Thlf bao lanh dli thau (BM-CTD.SPBL.26): Don v! llfu chling tU' phu h<;1p de xac d!nh Thai h9n hi(lu ll,t'c cua g6i thau nham c6 can eli xac d!nh chinh xac ngay het hi(lu ll,t'c baa lanh. -T9i mau Thli bao lanh thlfc hien hop dong (BM-CTD.SPBL.27): Thlf baa lanh phai quy d!nh cung la9i tien voi H<;1p dong cua thlfOng VI,J dli<;1C baa lanh. -T9i mau Thli baa lanh tien tam ling (BM-CTD.SPBL.28): Tai khaan ghi c6 tien t9m ling bat bu(>c Ia tai khaan t9i Sacambank cua Ben dlf<;1c baa lanh. -T9i mau Thlf baa lanh bao hanh (BM-CTD.SPBL.29): Don v! llfu y t9i thai diem phat hanh baa lanh phai c6 cac chling tll': ../ Bien ban ban giao (kiem nghi(lm thu neu H<;1p dong quy d!nh phai nghi(lm thu) cha taan b¢ hang h6a/ cong trinh thea H<;1p dong. ../ Chling tU' chling minh ngay giaa hang cuoi cung t9i cang den va ho~c kha hang den . (Cac Bien ban, cht.i'ng tlf nay phai do Ngut7i co thain quyen ctJa khach hang va Ben nh?n bao lanh kf kel}.
Background image
Image of page 23

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 63 pages?

  • Winter '18

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture