Řízení s poskytovateli zdravotních služeb a z

This preview shows page 3 - 6 out of 7 pages.

řízení s poskytovateli zdravotních služeb a z administrativních změn v souvislosti s novelou zákona č. 48/1997, kdy dochází k navýšení výdajů zdravotních pojišťoven o 1,785 mld. Kč.
Image of page 3
Zdravotní pojišťovnám bude v případě pesimistické varianty ( tj. růst zaměstnanosti -0,4% a růst nominální mzdy 6,2%) na straně příjmů scházet cca 1,1 mld. Kč na pokrytí výdajů (tabulka č. 4). Tabulka 4: Bilance zdravotních pojišťoven (mld. Kč) v mld. Kč 2007 e2008 regulační poplatky zachovány regulační poplatky zrušeny % (2007/ e2008) % (e2008/ f2009-s) % (e2008/ f2009-p) f2009 - střední f2009 - pesimist. f2009 - střední f2009 - pesimist. Pojistné po přerozdělení 199,8 207,7 219,5 217,4 219,5 217,4 z toho: ze státního rozpočtu na pojištěnce státu 47,8 47,1 47,0 47,2 47,0 47,2 Ostatní příjmy 2,7 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 Platby od zahraničních pojišťoven na základě mezinárod.smluv 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Příjmy celkem 202,7 211,4 223,1 221,0 223,1 221,0 4,3% 5,6% 4,6% Výdaje na zdravotní péči 179,5 196,1 211,9 211,9 217,4 217,4 Provozní režie 5,7 7,5 9,8 9,8 9,8 9,8 Výdaje za cizince uhrazené zdrav. zařízením 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Výdaje celkem 185,5 204,0 222,1 222,1 227,7 227,7 10,0% 8,9% 8,9% Saldo příjmů a výdajů 17,1 7,3 1,0 -1,1 -4,5 -6,7 Pramen:ČNB, MF a zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven V druhém scénáři dojde v případě zrušení všech regulačních poplatků v první řadě k výpadku v příjmech systému veřejného zdravotního pojištění ve výši 5 mld. Kč (tj. nad rámec výdajů zdravotních pojišťoven). Kromě toho se zvýší výdaje zdravotních pojišťoven o cca 5,5 mld. Kč z důvodu opětovného nárůstu ambulantních návštěv, ošetřovacích dnů v nemocnicích a preskribce zbytných léků. Tabulka 5: Odhad celkového finančního dopadu regulačních poplatků v roce 2008 (v mil. Kč) Regulační poplatky (odhad) Odhad úspory Ambulantní péče 1 917 1 700 Lůžková péče 669 440 Pohotovost 84 70 Léky 2 398 3 320 Celkem 5 067 5 530 Pramen: MZ a zdravotní pojišťovny za 3. kvartály 2008 3.2 Očekávaná bilance v roce 2010 Příjmy a výdaje v roce 2010 budou záviset výrazně na vývoji v roce 2009. V případě pokračujícího zpomalení ekonomické aktivity nastane další pokles příjmů zdravotních pojišťoven. Tato skutečnost bude limitovat i nárůst výdajů na zdravotní péči, protože zdravotní pojišťovny mají dle zákona povinnost hospodařit vyrovnaně. V uplynulých letech rostly výdaje zdravotních pojišťoven rychleji než HDP o 3,3 až 5,7 procentního bodu (tabulka č. 6). V roce 2010 by pro zachování vyrovnaného hospodaření bylo nutné snížit rozdíl růstu výdajů oproti růstu HDP na maximálně 1,5 až 1,9 procentního bodu, což je úroveň běžná v zemích OECD (průměr růstu výdajů na zdravotnictví o 2 procentní body rychlejší než růst HDP za posledních 10 let). To však jenom za předpokladu zachování valorizačního mechanizmu pro platbu státu za pojištěnce státu. Pokud by se naplnily pesimistické
Image of page 4
prognózy ekonomického vývoje a zároveň by došlo k opětovnému administrativnímu snížení platby státu, došlo by dokonce k poklesu výdajů na zdravotnictví relativně k HDP.
Image of page 5

Want to read all 7 pages?

Image of page 6

Want to read all 7 pages?

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 7 pages?

 • Spring '17
 • william james

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern