Ở ví dụ bài toán này ta chọn min vì mong

This preview shows page 43 - 46 out of 52 pages.

Ở ví dụ bài toán này ta chọn Min vì mong muốn đạt được chi phí thấp nhất 170 13.2 BÀI TOÁN VẬN TẢI Bước 5 : Sử dụng Solver để tìm phương án tối ưu Xác định các cell chứa giá trị các biến sẽ thay đổi. Ở ví dụ bài toán này ta chọn $B$14:$D$15 171 13.2 BÀI TOÁN VẬN TẢI Bước 5 : Đưa các ràng buộc của bài toán vào solver Ở bài toán này ta chọn: $B$14 :$D$15>=0 : lượng xăng cung cấp phải là số dương $B$16 :$D$16=$B$7 :$D$7 : lượng xăng cung cấp tương ứng đến từng trạm phải đúng theo yêu cầu $E$14 :$E$15<=$E$5 :$E$6 : lượng xăng cung cấp của các kho phải nhỏ hơn hay bằng lượng dữ trữ cuả mỗi kho. 172 13.2 BÀI TOÁN VẬN TẢI Bước 5 :
Image of page 43

Subscribe to view the full document.

44 173 13.2 BÀI TOÁN VẬN TẢI Kết quả: 648 đơn vị tiền tệ sẽ là chi phí nhỏ nhất, với phương án vận chuyển tối ưu và lượng phân bổ: X11=10 X12=4 X13=8 X21=0 X22=8 X23=0 174 13.3 BÀI TOÁN LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN 13.3.1 Giới thiệu bài toán Với tổng kinh phí được duyệt là 300 tỷ đồng, một Công ty phải lựa chọn phương án sản xuất các sản phẩm theo danh mục sao cho đạt lợi nhuận cao nhất. Với loại sản phẩm, chi phí và giá bán được cho bởi 175 13.3 BÀI TOÁN LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN 13.3.2 Cách giải bài toán Bước 1: Xây dựng các biến quyết định Gọi X i là phương án lựa chọn sản xuất loại sản phẩm i. Như vậy ta có các biến X A , X B , X C , X D , X E , X F , với quy ước sẽ có giá trị là 1 ứng với sự lựa chọn sản xuất sản phẩm, và giá trị 0 ứng với không lựa chọn phương án sản xuất. 176 13.3 BÀI TOÁN LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN 13.3.2 Cách giải bài toán Bước 2: Xây dựng hàm mục tiêu Với các biến quyết định ở bước 1, ta có phương án lựa chọn với lợi nhuận đạt được là một hàm số có dạng: Hàm mục tiêu: f(x)=(150-100)X A +(140-120)X B +(95- 80)X C +(100-88)X D +(110-60)X E +(85-75)X F với mong muốn đạt cực đại
Image of page 44
45 177 13.3 BÀI TOÁN LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN 13.3.2 Cách giải bài toán Bước 3: Xây dựng các ràng buộc Từ những giả thiết của bài toán và điều kiện phải thỏa của các biến quyết định, ta có các ràng buộc sau: Các ràng buộc: X A , X B , X C , X D , X E , X F chỉ nhận giá trị 1 hoặc 0 (binary) 100X A +120X B +80X C +88X D +60X E +75X F <= 300 (không vượt quá kinh phí) 178 13.3 BÀI TOÁN LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN 13.3.2 Cách giải bài toán Bước 4: Tổ chức dữ liệu và thiết lập công thức tính toán trên bảng tính 179 13.3 BÀI TOÁN LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN 13.3.2 Cách giải bài toán Giải thích: A2:C9 vùng trình bày dữ liệu đầu vào (chứa các số liệu đã cho) Khởi tạo các biến H3:H8 được khởi tạo = 0 hoặc để trống (các biến X A , X B , X C , X D , X E , X F) 180 13.3 BÀI TOÁN LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN 13.3.2 Cách giải bài toán
Image of page 45

Subscribe to view the full document.

Image of page 46
 • Fall '15
 • ATM Case Study

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern