1326 d ự báo báo cáo lưu chuyể n ti ề n t

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 36 - 39 out of 113 pages.

1.3.2.6 D báo báo cáo lưu chuyể n ti n t Căn cứ vào bảng cân đố i k ế toán cuố i k trƣớ c, b ảng cân đố i k ế toán điề u ch nh d báo, báo cáo kế t qu kinh doanh điề u ch nh d báo, lập báo cáo lƣu chuyể n ti n t theo phƣơng pháp gián tiế p. Sau khi hoàn thành 3 bản báo cáo tài chính kế ho ch c n th c hi n m t s n ội dung công việ c: * Ki m tra l ại Báo cáo dự báo: Sau khi hoàn thành bả n d báo báo cáo tài chính cần tính toán lạ i m t s h s tài chính dựa trên số li u b n d báo để xem xét bả n d báo này có đả m b o m ục tiêu
Image of page 36

Subscribe to view the full document.

27 đề ra c a doanh nghi ệp hay không. Nếu chƣa phù hợ p c n ch nh s a m t s y ế u t để đả m b ảo yêu cầu này, bằng cách: - Xem xét kh năng giảm chi phí kinh doanh - Xem xét chính sách tín dụng thƣơng mại để tăng cơ hội rút ngắ n k thu ti n - Xem xét khả năng tăng vòng quay hàng tồ n kho * Đƣa thêm kị ch b n n ế u c n: C ần thay đổ i nh ng gi đị nh kinh t ế và đƣa ra nhữ ng k ch b ản khác về t ốc độ tăng trƣởng doanh thu để phân tích sự ảnh hƣở ng c ủa nó đến tài chính doanh nghiệp và giúp nhà quả n tr doanh nghi p ứng phó linh hoạt hơn trƣớ c nh ững thay đổi không thể lƣờng trƣớc trong tƣơng lai.
Image of page 37
28 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨ U T t c các công trình nghiên cứ u khoa h ọc đều có những phƣơng pháp nhằ m thu th ập thông tin và đƣa ra nhữ ng lu n ki ế n nh ằm sáng tỏ n ội dung công trình đƣa ra. Lu ận văn này cũng không loạ i tr ph ải tìm hiể u, x lý thông tin sau đó mới đƣa ra đƣợ c nh ững phƣơng pháp để tr l ời các câu hỏi nghiên cứ u. 2.1 Phƣơng pháp thu thập, xử lý dữ liệu M ục đích thu thập tài liệ u Thu th ập và nghiên cứu tài liệu là một công việ c quan tr ng c n thi ế t cho b t k ho ạt động nghiên cứ u khoa h ọc nào bởi đây là cơ sơ xuất phát điểm căn bả n cho n gƣờ i nghiên cứ u th c hi n ho ạt độ ng c ủa mình. Các nhà nghiên cứ u khoa h ọc luôn đọc và tra c ứu tài liệu có trƣớc để làm nề n t ảng cho NCKH.Đây là nguồ n ki ế n th ức quí giá đƣợc tích lũy qua quá trình nghiên cứu mang tính lị ch s lâu dài. Vì vậ y, m ục đích củ a vi c thu th ập và nghiên cứu tài liệ u nh m: + Giúp cho ngƣời nghiên cứ u n ắm đƣợc phƣơng pháp của các nghiên cứu đã th c hi ện trƣớc đây.
Image of page 38

Subscribe to view the full document.

Image of page 39
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes